Home

Beschikking van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad met het oog op de verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor invoer, uit derde landen, van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5218) (2007/699/EG)

Beschikking van de Commissie van 29 oktober 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad met het oog op de verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor invoer, uit derde landen, van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5218) (2007/699/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad(1), en met name op artikel 16, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens artikel 16, lid 1, van Richtlijn 92/33/EEG moet de Commissie besluiten of teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, die in een derde land zijn geproduceerd en dezelfde garanties bieden inzake verplichtingen van de leverancier, identiteit, kenmerken, fytosanitair aspect, substraat, verpakking, voorschriften met betrekking tot inspectie, waarmerking en plombering, in al deze opzichten gelijkwaardig zijn aan teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, die in de Gemeenschap zijn geproduceerd en aan de eisen en voorschriften van de richtlijn voldoen.

  2. In dit stadium kan de Commissie echter ten aanzien van geen enkel derde land een dergelijk besluit nemen omdat er momenteel onvoldoende informatie over in derde landen geldende voorwaarden beschikbaar is.

  3. Om te voorkomen dat het normale handelspatroon wordt verstoord, moeten worden toegestaan dat lidstaten die teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, uit derde landen invoeren, voor die invoer doorgaan met de toepassing, overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Richtlijn 92/33/EEG, van voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden die gelden voor soortgelijke producten uit de Gemeenschap. Bijgevolg moet de termijn voor de toepassing van de in Richtlijn 92/33/EEG vastgestelde afwijking voor de invoer van dergelijke producten worden verlengd tot na 31 december 2007.

  4. Richtlijn 92/33/EEG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

  5. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 16, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 92/33/EEG wordt de datum „31 december 2007” vervangen door „31 december 2012”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2007.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie