Home

Beschikking van de Commissie van 13 november 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5549) (Voor de EER relevante tekst) (2007/731/EG)

Beschikking van de Commissie van 13 november 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5549) (Voor de EER relevante tekst) (2007/731/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), en met name op artikel 9, lid 3,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(2), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Beschikking 2006/415/EG van de Commissie van 14 juni 2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2006/135/EG(3) bevat bepaalde beschermende maatregelen om de verspreiding van die ziekte te voorkomen, onder meer door het instellen van gebieden A en B na een vermoedelijke of bevestigde uitbraak van de ziekte.

  2. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 in een pluimveehouderij op zijn grondgebied in het graafschap Suffolk en heeft passende maatregelen genomen zoals bepaald bij Beschikking 2006/415/EG, waaronder de instelling van gebieden A en B overeenkomstig artikel 4 van die beschikking.

  3. De Commissie heeft die maatregelen in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk bestudeerd en heeft geconstateerd dat de grenzen van de door de bevoegde autoriteit van die lidstaat ingestelde gebieden A en B op voldoende afstand van de plaats van de uitbraak liggen. Derhalve kunnen de gebieden A en B in het Verenigd Koninkrijk worden bevestigd en kan de duur van die regionalisatie worden vastgelegd.

  4. De huidige bijlage bij Beschikking 2006/415/EG is achterhaald omdat de beschermende maatregelen naar aanleiding van een uitbraak van aviaire influenza in Duitsland zijn vervallen; daarom moet de hele bijlage worden vervangen.

  5. Beschikking 2006/415/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze beschikking vervatte maatregelen moeten opnieuw worden bezien op de eerstvolgende vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2006/415/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 november 2007.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Gebied A zoals ingesteld overeenkomstig artikel 4, lid 2:

ISO-landcode

Lidstaat

Gebied A

Datum einde geldigheid art. 4, lid 4, onder b) iii)

Code

(indien voorhanden)

Naam

UK

VERENIGD KONINKRIJK

SUFFOLK

00162

Beschermingsgebied:

het deel van het graafschap Suffolk binnen een straal van 3 kilometer rond het punt met roostercoördinaten TM 06178 76666(*).

21.12.2007

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Toezichtsgebied:

het deel van de graafschappen Suffolk en Norfolk binnen een straal van 10 kilometer rond het punt met roostercoördinaten TM 06178 76666(*).

Gebied B zoals ingesteld overeenkomstig artikel 4, lid 2:

ISO-landcode

Lidstaat

Gebied B

Datum einde geldigheid art. 4, lid 4, onder b) iii)

Code

(indien voorhanden)

Naam

UK

VERENIGD KONINKRIJK

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

De districten:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

21.12.2007”

„BIJLAGE