Home

2007/855/EG: Besluit van de Raad van 15 oktober 2007 inzake de ondertekening en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds

2007/855/EG: Besluit van de Raad van 15 oktober 2007 inzake de ondertekening en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds

20071015

Besluit van de Raad

van 15 oktober 2007

inzake de ondertekening en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds

(2007/855/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, en artikel 300, lid 3, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In afwachting van de inwerkingtreding van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, die op 15 oktober 2007 te Luxemburg werd ondertekend, moet de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (hierna "de overeenkomst" te noemen), worden goedgekeurd.

(2) De in de overeenkomst vervatte handelsbepalingen zijn van uitzonderlijke aard en verbonden met het in het kader van het stabilisatie- en associatieproces gevoerde beleid, en scheppen voor de Europese Unie geen precedenten ten aanzien van de handelspolitiek van de Gemeenschap in de betrekkingen met derde landen, andere dan die van de Westelijke Balkan.

(3) De overeenkomst moet worden ondertekend en goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, de bijlagen en protocollen daarbij en de gemeenschappelijke verklaringen en de verklaring van de Gemeenschap die aan de slotakte zijn gehecht, worden namens de Gemeenschap goedgekeurd.

2. De in lid 1 bedoelde teksten zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn namens de Europese Gemeenschap de overeenkomst te ondertekenen en de akte van goedkeuring neer te leggen, bedoeld in artikel 60 van de overeenkomst.

Gedaan te Luxemburg, 15 oktober 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Amado

--------------------------------------------------