Home

Beschikking van de Commissie van 18 december 2007 tot wijziging van Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2000/96/EG wat betreft de in die beschikkingen vermelde overdraagbare ziekten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6355) (Voor de EER relevante tekst) (2007/875/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 december 2007 tot wijziging van Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2000/96/EG wat betreft de in die beschikkingen vermelde overdraagbare ziekten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6355) (Voor de EER relevante tekst) (2007/875/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap(1), en met name op artikel 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Beschikking nr. 2119/98/EG voorziet in de oprichting van een netwerk dat de gehele Gemeenschap bestrijkt, ter bevordering van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten met betrekking tot de preventie en beheersing van bepaalde in die beschikking genoemde categorieën overdraagbare ziekten.

  2. In Beschikking 2000/96/EG van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de overdraagbare ziekten die geleidelijk door het communautaire netwerk zullen worden bestreken overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad(2) worden bepaalde overdraagbare ziekten vermeld waarop de epidemiologische surveillance via het krachtens Beschikking nr. 2119/98/EG opgerichte communautaire netwerk betrekking moet hebben.

  3. Recentelijk zijn nieuwe overdraagbare ziekten opgetreden en zijn nieuwe micro-organismen ontdekt die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. Het ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS) is in 2003 voor het eerst gesignaleerd en wordt sindsdien als een mogelijke ernstige bedreiging voor de volksgezondheid beschouwd. Hoogpathogene en laagpathogene virussen van aviaire influenza vormen een ernstig risico voor mensen en voor de eventuele ontwikkeling van een pandemische influenza. Een toenemend aantal EU-lidstaten en landen buiten Europa heeft recentelijk melding gemaakt van de besmetting van mensen met het West-Nijlvirus, wat een ernstig risico voor de volksgezondheid vormt. Mensen worden hoofdzakelijk besmet door muggenbeten, hoewel ook gevallen van besmetting door bloedtransfusie en orgaantransplantatie en van transplacentale overdracht zijn gedocumenteerd.

  4. De bijlagen bij Beschikking nr. 2119/98/EG en Beschikking 2000/96/EG moeten derhalve worden gewijzigd om het ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS), aviaire influenza bij mensen en besmetting met het West-Nijlvirus daarin op te nemen.

  5. De nieuwe Internationale Gezondheidsregeling (2005) is op 16 juni 2007 in werking getreden en is niet langer beperkt tot specifieke ziekten, maar bestrijkt alle noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang die overeenkomstig het in bijlage 2 bij de regeling bedoelde instrument als zodanig worden aangemerkt. Het is dan ook passend de bijlage bij Beschikking 2119/98/EG te wijzigen.

  6. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 7 van Beschikking nr. 2119/98/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking nr. 2119/98/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze beschikking.

Artikel 2

Bijlage I bij Beschikking 2000/96/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2007.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

BIJLAGE II