Home

Richtlijn 2007/67/EG van de Commissie van 22 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2007/67/EG van de Commissie van 22 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten(1), en met name op artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig de beoordelingsstrategie voor haarkleurstoffen is met de lidstaten en de belanghebbenden overeengekomen dat juli 2005 een geschikt tijdstip was om aanvullende informatie over de in het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG vermelde haarkleurstoffen aan het WCC te presenteren.

  2. Bij Richtlijn 2006/65/EG van de Commissie van 19 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten, met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan de technische vooruitgang(2), is het voorlopige gebruik van 56 haarkleurstoffen die in het tweede deel van bijlage III zijn opgenomen, tot en met 31 december 2007 verlengd.

  3. Over 14 in het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG vermelde haarkleurstoffen is geen aanvullende informatie verstrekt. Daarom is het gebruik daarvan in haarkleurmiddelen verboden bij Richtlijn 2007/54/EG.

  4. Over 42 in het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG vermelde haarkleurstoffen is door de industrie aanvullende informatie verstrekt. Deze informatie wordt momenteel door het WCC beoordeeld. Op basis van deze beoordeling kan uiterlijk op 31 december 2009 een definitieve regeling voor die haarkleurstoffen worden vastgesteld en in de wetgevingen van de lidstaten worden geïmplementeerd. Daarom moet het voorlopige gebruik van die haarkleurmiddelen in cosmetische producten, met inachtneming van de in het tweede deel van bijlage III gestelde grenzen en voorwaarden, tot en met 31 december 2009 worden verlengd.

  5. Bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij de rangnummers 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 en 60 van het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG wordt de datum „31.12.2007” in kolom g vervangen door „31.12.2009”.

Artikel 2

1.

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2007 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2008.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.