Home

Verordening (EG) nr. 56/2007 van de Commissie van 24 januari 2007 tot vaststelling van de mate waarin de aanvragen voor certificaten voor de invoer van boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland die in de eerste vijftien dagen van januari 2007 in het kader van de contingenten met de volgnummers 09.4195 en 09.4182 zijn ingediend, kunnen worden aanvaard

Verordening (EG) nr. 56/2007 van de Commissie van 24 januari 2007 tot vaststelling van de mate waarin de aanvragen voor certificaten voor de invoer van boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland die in de eerste vijftien dagen van januari 2007 in het kader van de contingenten met de volgnummers 09.4195 en 09.4182 zijn ingediend, kunnen worden aanvaard

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten(2), en met name op artikel 35 bis, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De aanvragen voor certificaten voor de invoer van boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland die in de periode van 1 januari 2007 tot en met 15 januari 2007 in het kader van de in bijlage III.A bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 vermelde contingenten met de volgnummers 09.4195 en 09.4182 zijn ingediend en uiterlijk op 18 januari 2007 aan de Commissie zijn meegedeeld, hebben betrekking op hoeveelheden die groter zijn dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg moeten toewijzingscoëfficiënten worden vastgesteld voor de aangevraagde hoeveelheden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanvragen voor certificaten voor de invoer van boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland die in de periode van 1 januari 2007 tot en met 15 januari 2007 op grond van Verordening (EG) nr. 2535/2001 in het kader van de contingenten met de volgnummers 09.4195 en 09.4182 zijn ingediend en uiterlijk op 18 januari 2007 aan de Commissie zijn meegedeeld, worden aanvaard mits de in de bijlage bij deze verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënten worden toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

Contingentnummer

Toewijzingscoëfficiënt

09.4195

25,491717 %

09.4182

100 %