Home

Verordening (EG) nr. 216/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1629/2004 van de Raad werden ingesteld op de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen uit India door de invoer van bepaald kunstmatig grafiet uit India, en tot onderwerping van deze invoer aan registratieplicht

Verordening (EG) nr. 216/2007 van de Commissie van 28 februari 2007 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen die bij Verordening (EG) nr. 1629/2004 van de Raad werden ingesteld op de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen uit India door de invoer van bepaald kunstmatig grafiet uit India, en tot onderwerping van deze invoer aan registratieplicht

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende bescherming tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) (hierna „de basisverordening” genoemd), en met name op artikel 13, lid 3, en artikel 14, leden 3 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Op grond van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 wordt een onderzoek geopend om vast te stellen of bij de invoer in de Gemeenschap van staven van kunstmatig grafiet met een diameter van 75 mm of meer, van oorsprong uit India, gewoonlijk ingedeeld onder GN-code ex38011000 (Taric-code 3801100010), de bij Verordening (EG) nr. 1629/2004 ingestelde maatregelen worden ontdoken.

  Artikel 2

  De douane-instanties wordt overeenkomstig artikel 13, lid 3, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 opdracht gegeven, de nodige maatregelen te nemen om de invoer in de Gemeenschap van de in artikel 1 van deze verordening omschreven goederen te registreren.

  Deze registratie duurt negen maanden vanaf de inwerkingtreding van deze verordening.

  De Commissie kan bij verordening de douane opdracht geven op te houden met de registratie van de invoer in de Gemeenschap van producten die worden ingevoerd door importeurs die een vrijstelling van registratie hebben aangevraagd en van wie is gebleken dat zij de antidumpingmaatregelen niet ontduiken.

  Artikel 3

  1.

  Vragenlijsten dienen bij de Commissie te worden aangevraagd binnen 15 dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  2.

  Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, dienen binnen 40 dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders vermeld, contact met de Commissie op te nemen, hun standpunt uiteen te zetten en de Commissie de antwoorden op de vragenlijst en eventuele andere gegevens te doen toekomen.

  3.

  Importeurs die een verzoek willen indienen om vrijstelling van de invoer van registratie of maatregelen, dienen binnen dezelfde termijn van 40 dagen een met bewijsmateriaal gestaafd verzoek in te dienen.

  4.

  Binnen dezelfde termijn van 40 dagen kunnen belanghebbenden ook vragen om door de Commissie te worden gehoord.

  5.

  Alle opmerkingen over deze kwestie, verzoeken om een mondeling onderhoud, om vragenlijsten of om vrijstelling van registratie of van maatregelen moeten schriftelijk worden ingediend (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres en telefoon- en faxnummer van de betrokkene. Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de informatie waarom in deze verordening wordt verzocht, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die als vertrouwelijk worden verstrekt, moeten van het opschrift „Limited”(3) zijn voorzien en moeten overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie met het opschrift „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

  Correspondentieadres van de Commissie:

  Commissie van de Europese Gemeenschappen

  Directoraat-generaal Handel

  Directoraat H

  Kamer J-79 5/16

  B-1049 Brussel

  Fax (32-2) 295 65 05

  .

  Artikel 4

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.