Home

Verordening (EG) nr. 248/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 inzake maatregelen betreffende de in het kader van het Sapard-programma gesloten meerjarenovereenkomsten voor de financiering en jaarlijkse financieringsovereenkomsten en de overgang van Sapard naar plattelandsontwikkeling

Verordening (EG) nr. 248/2007 van de Commissie van 8 maart 2007 inzake maatregelen betreffende de in het kader van het Sapard-programma gesloten meerjarenovereenkomsten voor de financiering en jaarlijkse financieringsovereenkomsten en de overgang van Sapard naar plattelandsontwikkeling

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 29,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21 juni 1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(1), en met name op artikel 12, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad is communautaire steun ingevoerd voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling gedurende de pretoetredingsperiode (het Sapard-programma) in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa, waaronder met name Bulgarije en Roemenië.

 2. In artikel 29 van de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië is bepaald dat, wanneer de termijn voor meerjarenverbintenissen in het kader van het Sapard-programma met betrekking tot bepaalde maatregelen de toegestane uiterste datum voor betalingen in het kader van Sapard overschrijdt, de uitstaande verbintenissen zullen worden gedekt binnen het programma voor plattelandsontwikkeling voor het tijdvak 2007-2013.

 3. Het Sapard-programma bevat verscheidene maatregelen waarvoor na de toetreding steun moet worden verleend in het kader van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)(2).

 4. Om de overgang tussen deze twee typen van steun te vergemakkelijken dient te worden gespecificeerd gedurende welke periode in het kader van het Sapard-programma verbintenissen jegens begunstigden kunnen worden aangegaan.

 5. Gespecificeerd dient te worden onder welke voorwaarden projecten die zijn goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1268/1999, maar niet langer in het kader van die verordening kunnen worden gefinancierd, kunnen worden overgedragen naar de programma's voor plattelandsontwikkeling.

 6. Deze verordening geldt onverminderd Verordening (EG) nr. 1423/2006 van de Commissie van 26 september 2006 tot instelling van een mechanisme voor passende maatregelen op het gebied van landbouwuitgaven met betrekking tot Bulgarije en Roemenië(3).

 7. Op grond van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2759/1999 van de Commissie van 22 december 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad(4) moet een evaluatie achteraf van het Sapard-programma worden uitgevoerd. Er moet voor worden gezorgd dat die evaluaties ook nog kunnen worden uitgevoerd en gefinancierd na 2006, wanneer overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad de subsidiabiliteitsperiode voor Sapard is verstreken.

 8. Er zijn meerjarenovereenkomsten voor de financiering (MJOF's) en jaarlijkse financieringsovereenkomsten (JFO's) gesloten tussen de Europese Commissie, die de Europese Gemeenschap vertegenwoordigde, enerzijds, en Bulgarije en Roemenië, anderzijds.

 9. Op de gebieden binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap worden de betrekkingen tussen Bulgarije en Roemenië en de Gemeenschap sinds 1 januari 2007, toen deze staten tot de Europese Unie toetraden, bepaald door de regelgeving van de Gemeenschap. Bilaterale overeenkomsten blijven in beginsel, zonder dat daarvoor bijzondere rechtsbesluiten nodig zijn, van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de dwingende regelgeving van de Gemeenschap. Op sommige gebieden bevatten de MJOF's en de JFO's voorschriften die van de regelgeving van de Gemeenschap verschillen zonder in strijd te zijn met welke dwingende bepalingen dan ook. Het verdient echter aanbeveling dat de nieuwe lidstaten ten aanzien van Sapard zo veel mogelijk dezelfde voorschriften toepassen als die welke op andere terreinen van de regelgeving van de Gemeenschap gelden.

 10. Daarom is het dienstig te bepalen dat de MJOF's en de JFO's van toepassing blijven, maar bepaalde afwijkingen en wijzigingen vast te stellen. Tegelijk zijn sommige bepalingen niet langer nodig omdat de Gemeenschap niet meer met derde landen maar met lidstaten te maken heeft en de nieuwe lidstaten rechtstreeks onderworpen zijn aan de regelgeving van de Gemeenschap. De betrokken bepalingen van de MJOF's dienen derhalve niet langer van toepassing te zijn. Ter wille van de continuïteit in de toepassing van de MJOF's en de JFO's dienen deze veranderingen van toepassing te zijn met ingang van 1 januari 2007.

 11. Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende de coördinatie van de bijstand aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89(5) en Verordening (EG) nr. 2222/2000 van de Commissie van 7 juni 2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode(6) zijn voor de Commissie de rechtsgronden geweest om het beheer van de steun in het kader van het Sapard-programma per geval over te dragen aan uitvoeringsinstanties in de kandidaat-lidstaten. De MJOF's zijn op basis van die mogelijkheid gesloten. Voor lidstaten is volgens de regelgeving van de Gemeenschap echter geen procedure voor overdracht van het beheer nodig, maar een procedure op nationaal niveau voor de erkenning van betaalorganen zoals vastgesteld bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(7). Artikel 4 van deel A van de bijlage bij de MJOF's voorziet in een erkenningsprocedure die in wezen dezelfde is als de voornoemde procedure. Voor lidstaten hoeft derhalve niet langer in een overdracht van het beheer van de steun te worden voorzien. Daarom is het dienstig van de betrokken bepalingen af te wijken.

 12. Meerjarenovereenkomsten voor de financiering (MJOF's) en jaarlijkse financieringsovereenkomsten (JFO's) zijn ook gesloten tussen de Europese Commissie, die de Europese Gemeenschap vertegenwoordigde, enerzijds, en Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië (de in 2004 toegetreden lidstaten), anderzijds.

 13. Soortgelijke bepalingen als die welke in de onderhavige verordening zijn opgenomen met betrekking tot de MJOF's en JFO's voor Bulgarije en Roemenië, zijn met betrekking tot de MJOF's en JFO's voor de in 2004 toegetreden lidstaten vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1419/2004 van de Commissie van 4 augustus 2004 inzake de verdere toepassing van de meerjarenovereenkomsten voor de financiering en de jaarlijkse financieringsovereenkomsten die zijn gesloten tussen de Europese Commissie, die de Europese Gemeenschap vertegenwoordigde, enerzijds, en Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië, anderzijds, en houdende enige afwijkingen van de meerjarenovereenkomsten voor de financiering en van de Verordeningen (EG) nr. 1266/1999 van de Raad en (EG) nr. 2222/2000(8). Het gaat daarbij echter om maatregelen die zijn vastgesteld om de overgang van het Sapard-programma naar plattelandsontwikkeling te vergemakkelijken en die daarom op 30 april 2007 aflopen.

 14. De ervaring leert dat die maatregelen niet alleen voor de overgang van het Sapard-programma naar plattelandsontwikkeling, maar ook en hoofdzakelijk voor de afronding van de in het kader van het Sapard-programma voor de in 2004 toegetreden lidstaten begonnen programma's van belang zijn. In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1268/1999 is bepaald dat die verordening in dat geval van toepassing blijft.

 15. Daarom dienen bij de onderhavige verordening met de maatregelen van Verordening (EG) nr. 1419/2004 overeenkomende maatregelen te worden vastgesteld met het oog op de afronding van de in het kader van het Sapard-programma voor de in 2004 toegetreden lidstaten begonnen programma's, aangezien die programma's nog niet zijn afgerond. Die maatregelen moeten van toepassing zijn zodra de maatregelen van Verordening (EG) nr. 1419/2004 niet langer van toepassing zijn, namelijk met ingang van 1 mei 2007.

 16. Volgens artikel 12, lid 7, van deel A van de bijlage bij de MJOF's moet het overeenkomstig een conformiteitsgoedkeuringsbeschikking terug te vorderen bedrag worden afgetrokken van de eerstvolgende betalingsaanvraag die bij de Commissie wordt ingediend. In artikel 12, lid 8, is bepaald dat het overeenkomstig een conformiteitsgoedkeuringsbeschikking terug te vorderen bedrag niet opnieuw aan het programma mag worden toegewezen. Toepassing van beide bepalingen zou ertoe leiden dat het betrokken bedrag tweemaal wordt afgetrokken van de Sapard-toewijzing aan het begunstigde land. Daarom dient de bepaling volgens welke dat bedrag wordt afgetrokken van de eerstvolgende betalingsaanvraag die bij de Commissie wordt ingediend, te worden geschrapt.

 17. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling en het Comité voor de Landbouwfondsen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I BULGARIJE EN ROEMENIË

Wat de financiële middelen van de Gemeenschap voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 betreft, kunnen Bulgarije en Roemenië verder contracten sluiten met of verbintenissen aangaan jegens welke begunstigde dan ook tot de respectieve datum waarop elk van die landen voor de eerste maal contracten sluit of verbintenissen aangaat in het kader van Verordening (EG) nr. 1698/2005. Zij stellen de Commissie van die datum in kennis.

1.

Wanneer de termijn voor meerjarenverbintenissen in het kader van het Sapard-programma met betrekking tot de bebossing van landbouwgrond, steun voor de oprichting van producentengroeperingen of milieuregelingen voor de landbouw de toegestane uiterste datum voor betalingen in het kader van Sapard overschrijdt, kunnen de uitstaande verbintenissen worden gedekt in het kader van de programma's voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en worden gefinancierd uit het ELFPO, mits het programma voor plattelandsontwikkeling daartoe een voorziening bevat.

2.

Indien Bulgarije of Roemenië lid 1 toepast, stelt het de Commissie vóór eind 2007 in kennis van de bedragen die overeenstemmen met de kredieten waarvoor verbintenissen zijn aangegaan.

3.

De in het kader van Verordening (EG) nr. 1268/1999 geldende regels inzake de subsidiabiliteit en de controle van de steun blijven van toepassing.

De uitgaven voor de evaluaties achteraf van de betrokken Sapard-programma's waarin artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2759/1999 voorziet, kunnen subsidiabel zijn in het kader van het onderdeel technische bijstand van de programma's voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en worden gefinancierd uit het ELFPO, mits het programma voor plattelandsontwikkeling daartoe een voorziening bevat.

De tabel inzake de overeenstemming tussen de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1268/1999 genoemde maatregelen enerzijds, en Verordening (EG) nr. 1698/2005 anderzijds, is opgenomen in bijlage I.

1.

Onverminderd de verdere geldigheid van de in bijlage II genoemde meerjarenovereenkomsten voor de financiering (hierna „MJOF's” genoemd) en jaarlijkse financieringsovereenkomsten (hierna „JFO's” genoemd) die zijn gesloten tussen de Europese Commissie, die de Europese Gemeenschap vertegenwoordigde, enerzijds, en Bulgarije en Roemenië, anderzijds, worden deze overeenkomsten verder toegepast onder voorbehoud van het bepaalde in deze verordening.

2.

De artikelen 2 en 4 van de MJOF's zijn niet langer van toepassing.

3.

De volgende bepalingen van de bijlage bij de MJOF's zijn niet langer van toepassing:

 1. de artikelen 1 en 3 van deel A; verwijzingen naar die artikelen in de MJOF's en de JFO's worden evenwel gelezen als verwijzingen naar het overeenkomstig artikel 4 van deel A genomen nationale erkenningsbesluit;

 2. artikel 14, punten 2.6 en 2.7, van deel A;

 3. de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 8 van deel C;

 4. deel G.

4.

Artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1266/1999 en artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2222/2000 gelden niet langer voor Bulgarije en Roemenië wat het Sapard-programma betreft.

In afwijking van artikel 4, lid 7, laatste alinea, en artikel 5, lid 4, van deel A van de bijlage bij de MJOF's en in afwijking van artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2222/2000 wordt de Commissie onmiddellijk in kennis gesteld van alle wijzigingen die na de erkenning van het Sapard-orgaan worden aangebracht in de uitvoerings- of betalingsregelingen van dit orgaan.

AFDELING I Overgang van Sapard naar plattelandsontwikkeling

Wat de financiële middelen van de Gemeenschap voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 betreft, kunnen Bulgarije en Roemenië verder contracten sluiten met of verbintenissen aangaan jegens welke begunstigde dan ook tot de respectieve datum waarop elk van die landen voor de eerste maal contracten sluit of verbintenissen aangaat in het kader van Verordening (EG) nr. 1698/2005. Zij stellen de Commissie van die datum in kennis.

1.

Wanneer de termijn voor meerjarenverbintenissen in het kader van het Sapard-programma met betrekking tot de bebossing van landbouwgrond, steun voor de oprichting van producentengroeperingen of milieuregelingen voor de landbouw de toegestane uiterste datum voor betalingen in het kader van Sapard overschrijdt, kunnen de uitstaande verbintenissen worden gedekt in het kader van de programma's voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en worden gefinancierd uit het ELFPO, mits het programma voor plattelandsontwikkeling daartoe een voorziening bevat.

2.

Indien Bulgarije of Roemenië lid 1 toepast, stelt het de Commissie vóór eind 2007 in kennis van de bedragen die overeenstemmen met de kredieten waarvoor verbintenissen zijn aangegaan.

3.

De in het kader van Verordening (EG) nr. 1268/1999 geldende regels inzake de subsidiabiliteit en de controle van de steun blijven van toepassing.

De uitgaven voor de evaluaties achteraf van de betrokken Sapard-programma's waarin artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2759/1999 voorziet, kunnen subsidiabel zijn in het kader van het onderdeel technische bijstand van de programma's voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en worden gefinancierd uit het ELFPO, mits het programma voor plattelandsontwikkeling daartoe een voorziening bevat.

De tabel inzake de overeenstemming tussen de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1268/1999 genoemde maatregelen enerzijds, en Verordening (EG) nr. 1698/2005 anderzijds, is opgenomen in bijlage I.

Artikel 1 Einde van de periode voor het sluiten van contracten in het kader van Verordening (EG) nr. 1268/1999

Wat de financiële middelen van de Gemeenschap voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 betreft, kunnen Bulgarije en Roemenië verder contracten sluiten met of verbintenissen aangaan jegens welke begunstigde dan ook tot de respectieve datum waarop elk van die landen voor de eerste maal contracten sluit of verbintenissen aangaat in het kader van Verordening (EG) nr. 1698/2005. Zij stellen de Commissie van die datum in kennis.

Artikel 2 Financiering van Sapard-projecten na de subsidiabiliteitsperiode

1.

Wanneer de termijn voor meerjarenverbintenissen in het kader van het Sapard-programma met betrekking tot de bebossing van landbouwgrond, steun voor de oprichting van producentengroeperingen of milieuregelingen voor de landbouw de toegestane uiterste datum voor betalingen in het kader van Sapard overschrijdt, kunnen de uitstaande verbintenissen worden gedekt in het kader van de programma's voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en worden gefinancierd uit het ELFPO, mits het programma voor plattelandsontwikkeling daartoe een voorziening bevat.

2.

Indien Bulgarije of Roemenië lid 1 toepast, stelt het de Commissie vóór eind 2007 in kennis van de bedragen die overeenstemmen met de kredieten waarvoor verbintenissen zijn aangegaan.

3.

De in het kader van Verordening (EG) nr. 1268/1999 geldende regels inzake de subsidiabiliteit en de controle van de steun blijven van toepassing.

Artikel 3 Uitgaven voor de evaluatie achteraf van de Sapard-programma's

Artikel 4 Overeenstemming tussen de maatregelen van de vroegere en die van de nieuwe programmeringsperiode

AFDELING II MJOF's en JFO's

Artikel 5 Verdere toepasselijkheid van de MJOF's en de JFO's na de toetreding

Artikel 6 Afwijkingen van de MJOF's en van Verordening (EG) nr. 2222/2000

HOOFDSTUK II MJOF's EN JFO's VOOR ESTLAND, HONGARIJE, LETLAND, LITOUWEN, POLEN, SLOVENIË, SLOWAKIJE EN TSJECHIË

Artikel 7 Verdere toepasselijkheid van de MJOF's en de JFO's na de toetreding

Artikel 8 Afwijkingen van de MJOF's en van Verordening (EG) nr. 2222/2000

Artikel 9 Wijziging van de MJOF's

Artikel 10 Vervanging van de in artikel 2 van de JFO's 2003 vastgestelde bedragen

Artikel 11 Wijziging van artikel 3 van de JFO's 2000-2003

HOOFDSTUK III ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 12 Toepassingsgebied

Artikel 13 Inwerkingtreding en toepassing

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV