Home

Verordening (EG) nr. 485/2007 van de Commissie van 30 april 2007 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2006 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen

Verordening (EG) nr. 485/2007 van de Commissie van 30 april 2007 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in 2006 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), en met name op artikel 12, lid 6, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt de compenserende steun voor het eventuele verlies van opbrengsten aan telers in de Gemeenschap berekend op basis van het verschil tussen de forfaitaire referentieopbrengst en de gemiddelde productieopbrengst van de in een bepaald jaar in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte bananen.

  2. Met ingang van 1 januari 2007 voorziet Verordening (EEG) nr. 404/93, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2013/2006, niet meer in een regeling inzake compenserende steun voor bananen. Krachtens artikel 4, lid 1, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 2013/2006 evenwel blijft artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van toepassing voor wat betreft de regeling inzake compenserende steun voor 2006.

  3. In artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1858/93 van de Commissie van 9 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling inzake compenserende steun voor verlies aan opbrengsten uit de afzet in de sector bananen(2) is de forfaitaire referentieopbrengst vastgesteld op 64,03 euro per 100 kg nettogewicht groene bananen, franco uitgang pakloods.

  4. In 2006 is de gemiddelde productieopbrengst die is berekend aan de hand van het gemiddelde van enerzijds de prijzen voor buiten de productiegebieden in de handel gebrachte bananen, teruggerekend voor het stadium levering in de eerste loshaven, (ongelost product) en anderzijds de verkoopprijzen op de lokale markten voor in de productiegebieden in de handel gebrachte bananen, en verminderd met de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1858/93 vastgestelde forfaitaire bedragen, lager geweest dan de forfaitaire referentieopbrengst voor 2006. Bijgevolg moet het bedrag van de compenserende steun voor 2006 dienovereenkomstig worden vastgesteld.

  5. Overeenkomstig artikel 12, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 404/93 wordt aanvullende steun toegekend in de productiegebieden waar de gemiddelde productieopbrengst aanzienlijk lager is dan het communautaire gemiddelde.

  6. De gemiddelde jaarlijkse productieopbrengst bij de afzet van de in Martinique, Guadeloupe, Kreta en Lakonia geteelde bananen is over 2006 aanzienlijk lager geweest dan het communautaire gemiddelde. Daarom moet in de productiegebieden in Martinique, Guadeloupe, Kreta en Lakonia aanvullende steun worden toegekend. Met inachtneming van de gegevens voor 2006, die wijzen op een moeilijke situatie op de markt, moet de aanvullende steun worden vastgesteld op een zodanig niveau dat hij 75 % dekt van het verschil tussen de gemiddelde opbrengst in de Gemeenschap en de bij de afzet van de producten uit de betrokken productiegebieden geconstateerde gemiddelde opbrengst.

  7. Het bedrag van de compenserende steun voor 2006 kon niet eerder worden vastgesteld omdat niet alle daarvoor vereiste gegevens beschikbaar waren. Bepaald moet worden dat het steunsaldo voor 2006 voor in de handel gebrachte bananen binnen twee maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening moeten worden uitbetaald.

  8. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

De in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde compenserende steun voor in 2006 in de Gemeenschap geteelde en in de handel gebrachte verse bananen van GN-code ex08 03, met uitzondering van „plantains”, wordt vastgesteld op 18,56 euro per 100 kg.

2.

Het in lid 1 vastgestelde steunbedrag wordt verhoogd met 13,95 euro per 100 kg voor bananen die zijn geteeld in de regio Martinique, met 15,42 euro per 100 kg voor bananen die zijn geteeld in de regio Guadeloupe, en met 3,58 euro per 100 kg voor bananen die zijn geteeld in Kreta en Lakonia.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1858/93 betalen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten het saldo van de compenserende steun voor 2006 binnen twee maanden na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening, nadat de in dat artikel 10 bedoelde controle heeft plaatsgevonden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2007.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie