Home

Verordening (EG) nr. 685/2007 van de Commissie van 19 juni 2007 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

Verordening (EG) nr. 685/2007 van de Commissie van 19 juni 2007 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren(1), en met name op artikel 5, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee(2), en met name op artikel 5, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2783/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine(3), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 1484/95 van de Commissie(4), zijn de uitvoeringsbepalingen van de regeling voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten en de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, vastgesteld.

  2. Uit een regelmatige controle van gegevens waarvan wordt uitgegaan bij de vaststelling van de representatieve prijzen voor de producten van de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovoalbumine, blijkt dat de representatieve prijzen voor de invoer van bepaalde producten moeten worden gewijzigd, met inachtneming van de naar gelang van de oorsprong optredende prijsverschillen. Derhalve moeten de representatieve prijzen voor die producten worden gepubliceerd.

  3. Deze wijziging, gezien de marktsituatie, moet zo spoedig mogelijk worden toegepast.

  4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1484/95 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 juni 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGEbij de verordening van de Commissie van 19 juni 2007 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

GN-code

Omschrijving

Representatieve prijs

(EUR/100 kg)

Zekerheid zoals bedoeld in artikel 3, lid 3

(EUR/100 kg)

Oorsprong(1)

0207 12 90

Geslachte kippen (zogenaamde kippen 65 %), bevroren

104,6

4

01

104,5

4

02

0207 14 10

Delen zonder been, van hanen of van kippen, bevroren

212,6

26

01

216,6

25

02

306,6

0

03

0207 14 50

Borsten van kippen, bevroren

266,4

0

01

0207 25 10

Geslachte kalkoenen (zogenaamde kalkoenen 80 %), bevroren

128,8

9

01

0207 27 10

Delen zonder been, van kalkoenen, bevroren

264,3

10

01

291,0

2

03

1602 32 11

Bereidingen van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken

229,0

17

01

„BIJLAGE I