Home

Verordening (EG) nr. 739/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 493/2006 inzake overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

Verordening (EG) nr. 739/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 493/2006 inzake overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), en met name op artikel 44,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 318/2006 is vastgesteld dat het verkoopseizoen voor producten van de sector suiker begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. Het verkoopseizoen 2006/2007 evenwel begint op 1 juli 2006 en eindigt op 30 september 2007. Het seizoen bestrijkt dus 15 maanden in plaats van de gebruikelijke 12.

 2. Gezien de lengte van het verkoopseizoen 2006/2007 wordt krachtens artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 493/2006 van de Commissie(2) een overgangsquotum voor isoglucose toegekend om een met het vorige verkoopseizoen overeenstemmende toewijzing te garanderen.

 3. Een aantal lidstaten wijst suikerquota toe aan ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de productie van uit melasse geëxtraheerde suiker. Zoals in het geval van isoglucose betreft het hier een regelmatige productie gedurende het hele verkoopseizoen. De voor het verkoopseizoen 2006/2007 toegewezen hoeveelheid is overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 318/2006 echter gelijk aan de hoeveelheid die voor verkoopseizoen 2005/2006 is toegewezen. Met het oog op een billijke behandeling moet, gezien de lengte van het verkoopseizoen 2006/2007, aan de isoglucoseproducenten eveneens een overgangsquotum worden toegekend.

 4. Verordening (EG) nr. 493/2006 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9 van Verordening (EG) nr. 493/2006 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

  „3 bis.

  Met betrekking tot het verkoopseizoen 2006/2007 wijzen de lidstaten aan elke onderneming die uit hoofde van dat verkoopseizoen een suikerquotum heeft gekregen overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 318/2006 en dit quotum uitsluitend heeft gebruikt om uit melasse geëxtraheerde suiker te produceren, een overgangsquotum toe dat gelijk is aan 25 % van het hierboven bedoelde quotum. Dit overgangsquotum mag slechts worden gebruikt voor de productie van uit melasse geëxtraheerde suiker.”;

 2. In lid 4 komt de aanhef als volgt te luiden:

  „De in de leden 1, 2, 3 en 3 bis vastgestelde overgangsquota:”.

 3. Lid 6 wordt vervangen door de volgende leden 6 en 7:

  „6.

  De lidstaten delen de Commissie het volgende mee:

  1. vóór 15 juli 2006: de verdeling per onderneming van de op grond van de leden 1, 2 en 3 toegewezen overgangsquota;

  2. vóór 30 juni 2007: de verdeling per onderneming van de op grond van lid 3 bis toegewezen overgangsquota.

  7.

  De lidstaten voeren een controleregeling in en nemen de nodige maatregelen om de productie van de in de leden 1, 2, 3 en 3 bis bedoelde producten te controleren, met name wat betreft de overeenstemming tussen de suiker en de vóór 1 januari 2006 ingezaaide suikerbieten.

  De lidstaten stellen de Commissie vóór 31 december 2007 in kennis van de genomen controlemaatregelen en de resultaten daarvan.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2007.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie