Home

Verordening (EG) nr. 833/2007 van de Commissie van 16 juli 2007 tot beëindiging van de overgangsperiode zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 833/2007 van de Commissie van 16 juli 2007 tot beëindiging van de overgangsperiode zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg(1), en met name op artikel 5, leden 4 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens Verordening (EG) nr. 1172/98 mogen de lidstaten gedurende een overgangsperiode vanaf 1 januari 1999 een vereenvoudigde codering gebruiken voor de plaatsen van lading en lossing; voor internationaal vervoer binnen de EER is geen volledige regionale codering vereist.

  2. Overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1172/98 moet de einddatum van de overgangsperiode worden vastgesteld, nu is voldaan aan de technische voorwaarden voor het gebruik van een doeltreffende regionale codering, zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer, overeenkomstig bijlage G, punten 1 en 2, bij die verordening.

  3. Er moet voor worden gezorgd dat Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)(2), die in 2003 in werking is getreden, wordt toegepast.

  4. Deze verordening wijzigt niet de status of de inhoud van de variabelen die in Verordening (EG) nr. 1172/98 als facultatief zijn aangegeven.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom(3) opgerichte Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1172/98 bedoelde overgangsperiode eindigt op 31 december 2007.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 2007.

Voor de Commissie

Joaquín Almunia

Lid van de Commissie