Home

Verordening (EG) nr. 926/2007 van de Commissie van 2 augustus 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 926/2007 van de Commissie van 2 augustus 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit(1), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

  2. Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 augustus 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGEbij de verordening van de Commissie van 2 augustus 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

GN-code

Code derde landen(1)

Forfaitaire invoerwaarde

(EUR/100 kg)

0702 00 00

MK

33,2

TR

46,8

XK

36,3

XS

24,7

ZZ

35,3

0707 00 05

TR

130,9

ZZ

130,9

0709 90 70

TR

92,4

ZZ

92,4

0805 50 10

AR

55,9

UY

44,5

ZA

63,2

ZZ

54,5

0806 10 10

EG

156,2

MA

129,2

ΜΚ

44,5

TR

147,0

ZZ

119,2

0808 10 80

AR

76,0

AU

160,4

BR

79,8

CL

76,5

CN

66,7

NZ

92,3

US

97,0

UY

67,3

ZA

96,1

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

75,5

CL

76,2

NZ

154,7

TR

152,1

ZA

102,9

ZZ

112,3

0809 20 95

CA

324,1

TR

261,0

US

380,0

ZZ

321,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

153,7

ZZ

153,7

0809 40 05

IL

109,6

ZZ

109,6