Home

Verordening (EG) nr. 933/2007 van de Commissie van 3 augustus 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

Verordening (EG) nr. 933/2007 van de Commissie van 3 augustus 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo(1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 geeft een lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen wier tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

  2. Op 17 juli 2007 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten tot wijziging van de lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen op wie de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast. Bijlage I dient bijgevolg overeenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 augustus 2007.

Voor de Commissie

Eneko Landáburu

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt als volgt gewijzigd:

De vermelding „Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Geboortedatum: a) 6.4.1961, b) 4.6.1961. Geboorteplaats: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Andere informatie: woont in Duitsland” wordt vervangen door de volgende vermelding:

„Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Geboortedatum: a) 6.4.1961, b) 4.6.1961. Geboorteplaats: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Andere informatie: a) Rwandees paspoort verstreken op 10 september 2004; b) woonachtig in Neuffen, Duitsland.”