Home

Verordening (EG) nr. 1306/2007 van de Commissie van 7 november 2007 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 29 oktober tot en met 2 november 2007 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

Verordening (EG) nr. 1306/2007 van de Commissie van 7 november 2007 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 29 oktober tot en met 2 november 2007 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 950/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten(2), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In de periode van 29 oktober tot en met 2 november 2007 zijn bij de bevoegde autoriteiten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 950/2006 of Verordening (EG) nr. 1832/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van overgangsbepalingen in de sector suiker in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië(3), invoercertificaataanvragen ingediend voor een totale hoeveelheid die gelijk is aan of groter is dan de voor volgnummer 09.4365 (2007-2008) beschikbare hoeveelheid.

  2. In dergelijke omstandigheden dient de Commissie een toewijzingscoëfficiënt vast te stellen aan de hand waarvan naar rata van de beschikbare hoeveelheid certificaten kunnen worden afgegeven, en dient zij aan de lidstaten te melden dat de betrokken maximumhoeveelheid is bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De certificaten met betrekking tot de invoercertificaataanvragen die in de periode van 29 oktober tot en met 2 november 2007 overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 950/2006 of artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1832/2006 zijn ingediend, worden afgegeven met inachtneming van de in de bijlage bij de onderhavige verordening aangegeven maximumhoeveelheden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 november 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

ACS-Indiase suiker

Titel IV van Verordening (EG) nr. 950/2006

Verkoopseizoen 2007/2008

Volgnummer

Betrokken land

Te leveren percentage van de voor de week van 29.10.2007-2.11.2007 aangevraagde hoeveelheden

Maximumhoeveelheid

09.4331

Barbados

100

09.4332

Belize

100

09.4333

Ivoorkust

100

09.4334

Republiek Congo

100

09.4335

Fidji

100

09.4336

Guyana

100

09.4337

India

0

bereikt

09.4338

Jamaica

100

09.4339

Kenia

100

09.4340

Madagaskar

100

09.4341

Malawi

100

09.4342

Mauritius

100

09.4343

Mozambique

0

bereikt

09.4344

Saint Kitts en Nevis

09.4345

Suriname

09.4346

Swaziland

100

09.4347

Tanzania

100

09.4348

Trinidad en Tobago

100

09.4349

Oeganda

09.4350

Zambia

100

09.4351

Zimbabwe

100

Aanvullende suiker

Titel V van Verordening (EG) nr. 950/2006

Verkoopseizoen 2007/2008

Volgnummer

Betrokken land

Te leveren percentage van de voor de week van 29.10.2007-2.11.2007 aangevraagde hoeveelheden

Maximumhoeveelheid

09.4315

India

09.4316

Ondertekenaars van het ACS-protocol

Suiker CXL-concessies

Titel VI van Verordening (EG) nr. 950/2006

Verkoopseizoen 2007/2008

Volgnummer

Betrokken land

Te leveren percentage van de voor de week van 29.10.2007-2.11.2007 aangevraagde hoeveelheden

Maximumhoeveelheid

09.4317

Australië

0

bereikt

09.4318

Brazilië

0

bereikt

09.4319

Cuba

0

bereikt

09.4320

Andere derde landen

0

bereikt

Balkansuiker

Titel VII van Verordening (EG) nr. 950/2006

Verkoopseizoen 2007/2008

Volgnummer

Betrokken land

Te leveren percentage van de voor de week van 29.10.2007-2.11.2007 aangevraagde hoeveelheden

Maximumhoeveelheid

09.4324

Albanië

100

09.4325

Bosnië en Herzegovina

0

bereikt

09.4326

Servië, Montenegro en Kosovo

100

09.4327

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

100

09.4328

Kroatië

100

Suiker voor uitzonderlijke en voor industriële invoer

Titel VIII van Verordening (EG) nr. 950/2006

Verkoopseizoen 2007/2008

Volgnummer

Type invoer

Te leveren percentage van de voor de week van 29.10.2007-2.11.2007 aangevraagde hoeveelheden

Maximumhoeveelheid

09.4380

Uitzonderlijke invoer

09.4390

Industriële invoer

Invoer van suiker in het kader van de voor Bulgarije en Roemenië geopende overgangstariefcontingenten

Hoofdstuk I, afdeling 2, van Verordening (EG) nr. 1832/2006

Verkoopseizoen 2007/2008

Volgnummer

Type invoer

Te leveren percentage van de voor de week van 29.10.2007-2.11.2007 aangevraagde hoeveelheden

Maximumhoeveelheid

09.4365

Bulgarije

100

bereikt

09.4366

Roemenië

100