Home

Verordening (EG) nr. 1358/2007 van de Commissie van 21 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 1358/2007 van de Commissie van 21 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen(1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 1725/2003(2) van de Commissie werd een aantal op 14 september 2002 bestaande internationale standaarden en interpretaties goedgekeurd.

  2. Op 30 november 2006 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Operationele segmenten (hierna „IFRS 8” genoemd) gepubliceerd. IFRS 8 bevat de vereisten voor de informatieverschaffing over de operationele segmenten van een entiteit en vervangt International Accounting Standard (IAS) 14 Gesegmenteerde informatie.

  3. Overleg met de werkgroep van technische deskundigen van EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) heeft bevestigd dat IFRS 8 beantwoordt aan de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1606/2002 vervatte technische goedkeuringscriteria.

  4. Verordening (EG) nr. 1725/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor financiële verslaglegging,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 wordt de in de bijlage bij deze verordening opgenomen

„International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 Operationele segmenten” ingevoegd.

Artikel 2

Elke onderneming past de in de bijlage bij deze verordening opgenomen IFRS 8 toe vanaf uiterlijk de aanvangsdatum van haar boekjaar 2009.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2007.

Voor de Commissie

Charlie McCreevy

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Bijlage A

Bijlage B