Home

Verordening (EG) nr. 1396/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1975/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling

Verordening (EG) nr. 1396/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1975/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)(1), en met name op artikel 51, lid 4, artikel 74, lid 4, en artikel 91,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Als gevolg van een administratieve fout bij de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1975/2006 van de Commissie(2) werd het percentage van de steun dat na afronding van de administratieve controles mag worden betaald, vastgesteld op 70 % in plaats van op de oorspronkelijk bedoelde 75 %.

  2. Verordening (EG) nr. 1975/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  3. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de eerste zin van artikel 9, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1975/2006 wordt „70 %” vervangen door „75 %”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing voor de communautaire steun betreffende de programmeringsperiode die op 1 januari 2007 begon.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie