Home

Verordening (EG) nr. 1416/2007 van de Commissie van 3 december 2007 houdende vaststelling van de uiterste datum voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees

Verordening (EG) nr. 1416/2007 van de Commissie van 3 december 2007 houdende vaststelling van de uiterste datum voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1), en met name op artikel 4, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De steun voor de particuliere opslag die wordt verleend op grond van Verordening (EG) nr. 1267/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees(2), heeft een gunstig effect gehad op de varkensmarkt en verwacht mag worden dat de prijzen voor varkensvlees zich tijdelijk zullen stabiliseren. Derhalve moet de steun voor de particuliere opslag van varkensvlees worden beëindigd.

  2. Het Comité van beheer voor varkensvlees heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De uiterste datum voor het indienen van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees is 4 december 2007.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie