Home

Verordening (EG) nr. 1503/2007 van de Commissie van 18 december 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2007 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 979/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor varkensvlees

Verordening (EG) nr. 1503/2007 van de Commissie van 18 december 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2007 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 979/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 979/2007 van de Commissie van 21 augustus 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een tariefcontingent voor varkensvlees van oorsprong uit Canada(2), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 979/2007 zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector varkensvlees.

  2. De in de eerste zeven dagen van december 2007 voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2008 ingediende invoercertificaataanvragen hebben betrekking op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden waarvoor in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.4204 geen invoercertificaataanvragen zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 979/2007 en die aan de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2008 moeten worden toegevoegd, bedragen 3 468 000 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling