Home

Verordening (EG) nr. 1508/2007 van de Commissie van 18 december 2007 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer voor het in Verordening (EG) nr. 2172/2005 bedoelde, voor 2008 geopende contingent voor meer dan 160 kg wegende levende runderen van oorsprong uit Zwitserland

Verordening (EG) nr. 1508/2007 van de Commissie van 18 december 2007 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer voor het in Verordening (EG) nr. 2172/2005 bedoelde, voor 2008 geopende contingent voor meer dan 160 kg wegende levende runderen van oorsprong uit Zwitserland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2172/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van een bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten vastgesteld tariefcontingent voor de invoer van levende runderen, van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer dan 160 kg(2), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2172/2005 is de hoeveelheid van het jaarlijkse rechtenvrije contingent waarvoor de importeurs van de Gemeenschap een aanvraag om rechten op invoer kunnen indienen overeenkomstig artikel 3 van die verordening, vastgesteld op 4 600 dieren.

  2. Invoercertificaten zijn aangevraagd voor een zodanige hoeveelheid dat de aanvragen volledig kunnen worden ingewilligd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Elke overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2172/2005 ingediende aanvraag om rechten op invoer voor de contingentperiode van 1 januari tot 31 december 2008 wordt ingewilligd voor 100 % van de gevraagde rechten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 19 december 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2007.

Voor de Commissie

Jean-Luc Demarty

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling