Home

Beschikking van de Commissie van 20 december 2007 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor een in de lidstaten uit te voeren onderzoek naar de prevalentie van Salmonella spp. en meticillineresistente Staphylococcus aureus in beslagen van fokvarkens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6579) (2008/55/EG)

Beschikking van de Commissie van 20 december 2007 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor een in de lidstaten uit te voeren onderzoek naar de prevalentie van Salmonella spp. en meticillineresistente Staphylococcus aureus in beslagen van fokvarkens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6579) (2008/55/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Beschikking 90/424/EEG stelt de procedures vast voor de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van gerichte veterinaire maatregelen, waaronder acties op technisch en wetenschappelijk gebied. Krachtens deze beschikking onderneemt de Gemeenschap of helpt zij de lidstaten bij het ondernemen van acties op technisch en wetenschappelijk gebied die voor de ontwikkeling van de communautaire wetgeving op veterinair gebied en voor de ontwikkeling van onderwijs en opleiding op veterinair gebied nodig zijn.

 2. Krachtens artikel 4 van en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers(2) moet een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van salmonella bij populaties van beslagen van fokvarkens worden vastgesteld.

 3. De taskforce voor de verzameling van gegevens over zoönosen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft op 30 april 2007 een verslag goedgekeurd over een voorstel voor technische specificaties voor een basisstudie naar de prevalentie van salmonella bij fokvarkens (Report on a proposal for technical specifications for a baseline study on the prevalence of Salmonella in breeding pigs(3) („het salmonellaverslag”).

 4. Om de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2160/2003 bedoelde communautaire doelstelling voor de vermindering van de prevalentie van zoönosen en zoönoseverwekkers vast te stellen en om de beste methode voor de toekomstige evaluatie van de verwezenlijking van deze doelstelling te bepalen zijn vergelijkbare gegevens over het percentage met salmonella besmette fokvarkensbedrijven in de lidstaten nodig. Aangezien dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn, moet een speciaal onderzoek worden uitgevoerd om de prevalentie van salmonella bij fokvarkens gedurende een voldoende lange periode te monitoren om met eventuele seizoensgebonden afwijkingen rekening te houden. Het onderzoek moet op het salmonellaverslag zijn gebaseerd.

 5. Het salmonellaverslag beveelt ook een aanvullende bemonstering aan voor de schatting van de prevalentie binnen de bedrijven. Deze bemonstering moet worden uitgevoerd door een aantal lidstaten die geografisch de verschillende situaties in de Gemeenschap vertegenwoordigen.

 6. Sinds decennia worden besmettingen met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) gezien als een belangrijk risico in ziekenhuizen. MRSA is resistent tegen de meest gebruikelijke antibiotica en is bijzonder gevaarlijk voor patiënten met een verminderde immuniteit. Het aantal in het Verenigd Koninkrijk aan MRSA toegeschreven sterftegevallen is geschat op circa 3 000 per jaar. De behandelingskosten per patiënt worden geraamd op 12 000 à 15 000 EUR. Er worden bijkomende uitgaven gedaan in het kader van hygiëne- en bestrijdingsprogramma’s ter preventie of beperking van de besmetting in ziekenhuizen.

 7. Een nieuwe stam van MRSA (ST398) is onlangs in verscheidene lidstaten bij productiedieren gedetecteerd. Met name worden varkens beschouwd als een belangrijke besmettingsbron voor varkenshouders en hun verwanten door het directe contact dat zij met varkens hebben. De besmetting met de nieuwe stam kan zich ook in ziekenhuizen verspreiden, zoals eerder in verscheidene lidstaten met MRSA het geval was.

 8. Met het oog op een grotere bewustmaking en om te beoordelen of het nodig is dat maatregelen worden genomen voor de detectie en de bestrijding van MRSA om de prevalentie daarvan en het risico voor de volksgezondheid te verminderen, zijn vergelijkbare gegevens nodig over het percentage met MRSA (ST398) besmette fokvarkensbedrijven in de lidstaten. Aangezien dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn, moet een speciaal onderzoek worden uitgevoerd om de prevalentie van MRSA bij fokvarkens gedurende een voldoende lange periode te monitoren om met eventuele seizoensgebonden afwijkingen rekening te houden.

 9. De taskforce voor de verzameling van gegevens over zoönosen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft op 19 november 2007 een verslag goedgekeurd met een voorstel voor technische specificaties voor een basisstudie naar de prevalentie van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) bij fokvarkens (Report on a proposal for technical specifications for a baseline study on the prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in breeding pigs) („het MRSA-verslag”)(4). Het MRSA-verslag bevat aanbevelingen voor het steekproefkader, het monsterverzamelingsprotocol, de laboratoriumanalysemethoden en de rapportage. De technische specificaties voor het in deze beschikking bedoelde onderzoek moeten op dat verslag worden gebaseerd.

 10. Overeenkomstig Beschikking 2007/636/EG van de Commissie van 28 september 2007 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor een in de lidstaten uit te voeren onderzoek naar de prevalentie van Salmonella spp. in beslagen van fokvarkens(5) moeten de lidstaten van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 een onderzoek in beslagen van fokvarkens uitvoeren om de prevalentie van Salmonella spp. te beoordelen. Gezien het belang van MRSA voor de volksgezondheid, het opkomende risico van varkens als besmettingsbron voor de mens en het gebrek aan vergelijkbare informatie over de prevalentie van MRSA in beslagen van fokvarkens is het nemen van extra monsters tijdens het in Beschikking 2007/636/EG bedoelde onderzoek het snelste en meest kosteneffectieve middel om de prevalentie van MRSA in beslagen van fokvarkens in de Gemeenschap te evalueren.

 11. Het onderzoek moet technische gegevens verschaffen die nodig zijn voor de eventuele ontwikkeling van de communautaire wetgeving op veterinair gebied. Gezien het belang van de verzameling van vergelijkbare gegevens over de prevalentie van MRSA bij fokvarkens in de lidstaten, moeten de lidstaten van de Gemeenschap een financiële bijdrage krijgen voor de uitvoering van de specifieke voorschriften van het onderzoek. De uitgaven voor de aanschaf van swabs en de laboratoriumtests moeten tot een bepaald maximumbedrag voor 100 % worden vergoed. Alle andere kosten, zoals bemonsterings-, reis- en administratiekosten, komen niet voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking.

 12. De financiële bijdrage van de Gemeenschap zal alleen worden verleend als het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Gemeenschapsrecht en als aan bepaalde andere voorwaarden wordt voldaan, waaronder de toezending van de resultaten binnen de voorgeschreven termijnen.

 13. Om redenen van administratieve doelmatigheid moeten alle voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap gedeclareerde uitgaven in euro worden uitgedrukt. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(6) moet de omrekening van de uitgaven in een andere valuta dan de euro geschieden tegen de meest recente koers die de Europese Centrale Bank heeft vastgesteld vóór de eerste dag van de maand waarin de aanvraag door de betrokken lidstaat wordt ingediend. Ter wille van de duidelijkheid en de transparantie moet Beschikking 2007/636/EG worden ingetrokken en moet een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de onderzoeken naar de prevalentie van zowel salmonella als MRSA in deze beschikking worden vastgesteld.

 14. Om te zorgen voor de nodige samenhang bij de uitvoering van de onderzoeken moet deze beschikking van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2008, datum van toepassing van Beschikking 2007/636/EG.

 15. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Bij deze beschikking worden de voorschriften vastgesteld voor de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van een in de lidstaten uit te voeren basisonderzoek ter beoordeling van de prevalentie van Salmonella spp. („het salmonellaonderzoek”) en meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) („het MRSA-onderzoek”) in de gehele Gemeenschap bij op bedrijfsniveau bemonsterde fokvarkens.

Artikel 2 Definitie

Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder „bevoegde autoriteit”: de autoriteit of autoriteiten van een lidstaat, als aangewezen overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2160/2003.

Artikel 3 Reikwijdte van de onderzoeken

1.

De lidstaten voeren het salmonellaonderzoek overeenkomstig de delen A en B van bijlage I uit tot en met 31 december 2008.

2.

De lidstaten voeren het MRSA-onderzoek overeenkomstig de delen A en C van bijlage I uit tot en met 31 december 2008.

Artikel 4 Uitvoering van bemonstering en analyses

De bemonstering en de analyses worden overeenkomstig de technische specificaties van bijlage I door de bevoegde autoriteit of onder haar toezicht uitgevoerd.

Artikel 5 Voorwaarden voor de toekenning van de financiële bijdrage van de Gemeenschap

Artikel 6 Maximaal te vergoeden bedragen

Artikel 7 Gegevensverzameling, beoordeling en rapportage

Artikel 8 Omrekeningskoers voor de uitgaven

Artikel 9 Intrekking van Beschikking 2007/636/EG

Artikel 10 Toepassing

Artikel 11 Adressaten

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III