Home

Besluit van de Commissie van 25 januari 2008 tot bijwerking van bijlage A bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco (2008/94/EG)

Besluit van de Commissie van 25 januari 2008 tot bijwerking van bijlage A bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco (2008/94/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de monetaire overeenkomst van 24 december 2001 tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco(1), en met name op artikel 11, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco (hierna „de monetaire overeenkomst” genoemd) schrijft voor dat het Vorstendom Monaco de bepalingen dient toe te passen die door Frankrijk zijn getroffen voor de omzetting van bepaalde communautaire besluiten inzake de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen en de voorkoming van systeemrisico’s in betalings- en effectenafwikkelingssystemen. Deze besluiten worden vermeld in bijlage A bij de monetaire overeenkomst. Deze bijlage is laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/558/EG van de Commissie van 2 augustus 2006(2). Een aantal van de in bijlage A vermelde besluiten is gewijzigd en de wijzigingsbesluiten dienen in deze bijlage te worden opgenomen. Tevens is een aantal nieuwe communautaire besluiten aangenomen die binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst vallen; deze besluiten dienen eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

 2. Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen(3) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen en wijzigt Richtlijn 86/635/EEG(4), die reeds in bijlage A is vermeld. Eerstgenoemde richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

 3. Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking)(5) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen. Deze richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen. Richtlijn 2006/49/EG voorziet bovendien in de intrekking van Richtlijn 93/6/EEG(6), gewijzigd bij onder meer Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad(7) en Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad(8), die derhalve uit bijlage A dient te worden verwijderd.

 4. Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen(9) is ingetrokken bij Richtlijn 2004/39/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2006/31/EG(10), en dient derhalve uit bijlage A te worden verwijderd.

 5. Richtlijn 2005/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten(11) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen en wijzigt Richtlijn 94/19/EG(12) en Richtlijn 2002/87/EG(13), die reeds in bijlage A zijn vermeld. Eerstgenoemde richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

 6. Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking)(14) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen. Deze richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient in bijlage A te worden opgenomen, met uitzondering van de titels III en IV. Richtlijn 2006/48/EG voorziet in de intrekking van Richtlijn 2000/12/EG(15), gewijzigd bij onder meer Richtlijn 2000/28/EG(16), Richtlijn 2002/87/EG en Richtlijn 2004/39/EG, die derhalve uit bijlage A dient te worden verwijderd. Richtlijn 2006/48/EG wijzigt bovendien Richtlijn 2002/87/EG, die in bijlage A is vermeld, en dient derhalve tevens als wijzigingsrichtlijn van laatstgenoemde richtlijn te worden vermeld.

 7. Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft(17) en Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn(18) hebben betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen en vormen een aanvulling op Richtlijn 2004/39/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2006/31/EG, die reeds in bijlage A is vermeld. Deze besluiten vallen derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dienen eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

 8. Richtlijn 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld(19) heeft betrekking op de activiteiten van en de controle op kredietinstellingen. Deze richtlijn valt derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 11, lid 2, van de monetaire overeenkomst en dient dus eveneens in bijlage A te worden opgenomen.

 9. Bijlage A bij de monetaire overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid is het aangewezen bijlage A in zijn geheel te vervangen.

 10. Tijdens de vergadering van het gemengd comité van 13 september 2007 heeft de Commissie het comité erop gewezen dat het noodzakelijk was bijlage A bij de monetaire overeenkomst bij te werken. Het gemengd comité heeft nota genomen van het standpunt van de Commissie,

BESLUIT:

Enig artikel

Bijlage A bij de monetaire overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de regering van Zijne Doorluchtigheid de Vorst van Monaco wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2008.

Voor de Commissie

Joaquín Almunia

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Richtlijn van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (voor de bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen)

(PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 • 2001/65/EG

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen

  (PB L 283 van 27.10.2001, blz. 28)

 • 2003/51/EG

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen

  (PB L 178 van 17.7.2003, blz. 16)

 • 2006/46/EG

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen

  (PB L 224 van 16.8.2006, blz. 1)

Richtlijn van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de verplichtingen inzake openbaarmaking van jaarstukken voor in een lidstaat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen die hun hoofdkantoor buiten deze lidstaat hebben

(PB L 44 van 16.2.1989, blz. 40)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking)

(PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels

(PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5)

Gewijzigd bij:

 • 2005/1/EG

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten

  (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

(PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) — met uitzondering van de titels III en IV

(PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

(PB L 125 van 5.5.2001, blz. 15)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

(PB L 168 van 27.6.2002, blz. 43)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 • 2005/1/EG

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten

  (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9)

 • 2006/48/EG

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking)

  (PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad — voor de bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen en met uitzondering van de artikelen 15, 31, 32 en 33 en titel III

(PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 • 2006/31/EG

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 tot wijziging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, met betrekking tot bepaalde termijnen

  (PB L 114 van 27.4.2006, blz. 60)

en aangevuld bij:

 • Verordening (EG) nr. 1287/2006

  Verordening van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft

  (PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1)

 • 2006/73/EG

  Richtlijn van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn

  (PB L 241 van 2.9.2006, blz. 26)

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld

(PB L 275 van 27.10.2000, blz. 39)