Home

2008/148/EG: Besluit van de Raad van 22 maart 2008 houdende machtiging tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarin de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd die de Overeenkomst inzake internationale samenwerking betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS) tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika verlengt en wijzigt

2008/148/EG: Besluit van de Raad van 22 maart 2008 houdende machtiging tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarin de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd die de Overeenkomst inzake internationale samenwerking betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS) tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika verlengt en wijzigt

Besluit van de Raad

van 22 maart 2008

houdende machtiging tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarin de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd die de Overeenkomst inzake internationale samenwerking betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS) tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika verlengt en wijzigt

(2008/148/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 170 en 300, lid 2 en lid 3, eerste alinea,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement [1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie (2002-2006) [2] voorziet in internationale samenwerking op het gebied van productieonderzoek.

(2) Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) [3] dat voorziet in een voortzetting van internationale samenwerking. De IMS-overeenkomst moet worden verlengd.

(3) Er zijn briefwisselingen opgesteld tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika [4] waarbij de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd over de beginselen van de internationale samenwerking bij het onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van intelligente productiesystemen (de IMS-overeenkomst). De IMS-overeenkomst is in april 2005 verstreken. Aangezien deze meerwaarde leek te hebben voor het versterken van onderzoek op het gebied van intelligente productiesystemen, heeft de Commissie om een onderhandelingsmandaat verzocht om de IMS-overeenkomst te verlengen.

(4) De Raad heeft de Commissie bij besluit van 29 november 2005 gemachtigd om namens de Gemeenschap met Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika te onderhandelen over de verlenging en wijziging van de IMS-overeenkomst.

(5) De onderhandelingen zijn gevoerd in overeenstemming met het onderhandelingsmandaat, en de resultaten worden geïntegreerd in het referentiekader voor de activiteiten voor internationale samenwerking op het gebied van intelligente productiesystemen. Dit referentiekader voorziet in het kader voor de samenwerking en is gehecht aan de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarin de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd die de Overeenkomst betreffende internationale samenwerking betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS) tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika verlengt en wijzigt ("de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling"). De wijzigingen van de vorige regeling hebben betrekking op het bestuur van IMS en de desbetreffende begrotingsverrichtingen.

(6) Het IMS-referentiekader bepaalt dat het voorzitterschap van het IMS-bestuur rouleert onder de ondertekenaars van de Overeenkomst. Om deze taak te vervullen, moet erin worden voorzien dat de Gemeenschap onderdak biedt aan het interregionaal IMS-secretariaat in Europa.

(7) De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarin de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd die de Overeenkomst inzake internationale samenwerking betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS) tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika verlengt en wijzigt, wordt goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt bij deze gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de briefwisseling te ondertekenen teneinde de Gemeenschap daardoor te binden [5].

Gedaan te Brussel, 22 maart 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

W. Tiefensee

[1] Advies van 14 december 2006 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

[2] PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 786/2004/EG (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 7).

[3] PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.

[4] PB L 161 van 18.6.1997, blz. 2 en PB L 151 van 7.6.2001, blz. 35.

[5] De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

--------------------------------------------------