Home

Beschikking van de Commissie van 11 december 2007 betreffende staatssteun C 32/07 (ex N 389/06) tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw — Portugal (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6063) (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2008/315/EG)

Beschikking van de Commissie van 11 december 2007 betreffende staatssteun C 32/07 (ex N 389/06) tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw — Portugal (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6063) (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2008/315/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken(1), en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De aangemelde steun voor een bedrag van 6 575 558 EUR die Portugal voornemens was ten uitvoer te leggen ten gunste van Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. met betrekking tot zeven contracten die door deze scheepswerf zijn ondertekend, kan niet worden goedgekeurd op grond van Verordening (EG) nr. 1177/2002 van de Raad inzake een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw(20), als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 502/2004 van de Raad(21), en is derhalve onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. De steun mag niet worden toegekend.

  Artikel 2

  Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

  Gedaan te Brussel, 11 december 2007.

  Voor de Commissie

  Neelie Kroes

  Lid van de Commissie