Home

Besluit van de Commissie van 31 maart 2008 tot opening van een onderzoek op grond van artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad in verband met de bescherming van de vrijheid van vereniging en het recht om zich te organiseren in El Salvador (2008/316/EG)

Besluit van de Commissie van 31 maart 2008 tot opening van een onderzoek op grond van artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad in verband met de bescherming van de vrijheid van vereniging en het recht om zich te organiseren in El Salvador (2008/316/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties(1), en met name op artikel 18, lid 2,

Na raadpleging van het Comité algemene preferenties,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft informatie ontvangen dat het Hooggerechtshof van El Salvador in zijn arrest van 28 oktober 2007 in de zaken 63-2007 en 69-2007 sommige bepalingen van Verdrag nr. 87 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht onverenigbaar heeft verklaard met artikel 47 van de grondwet van El Salvador.

  2. In artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 980/2005 wordt bepaald dat de in afdeling 2 van hoofdstuk II genoemde bijzondere stimuleringsregeling tijdelijk kan worden ingetrokken, met name als de in bijlage III van de verordening vermelde verdragen die zijn geratificeerd om aan de in artikel 9, leden 1 en 2, gestelde eisen te voldoen, niet langer in de nationale wetgeving zijn opgenomen of deze wetgeving niet effectief ten uitvoer wordt gelegd.

  3. Verdrag nr. 87 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht is opgenomen in bijlage III, deel A, punt 14, van Verordening (EG) nr. 980/2005.

  4. De Commissie heeft het arrest van het Hooggerechtshof van El Salvador in de zaken 63-2007 en 69-2007 aan een eerste onderzoek onderworpen en is tot de conclusie gekomen dat de rechtsgevolgen van dat arrest nader moeten worden bestudeerd om vast te stellen of zij een tijdelijke intrekking van de bijzondere stimuleringsregeling rechtvaardigen. De Commissie is daarom van mening dat er voldoende redenen zijn voor de opening van een onderzoek.

  5. Het Comité algemene preferenties is op 3 maart 2008 geraadpleegd,

BESLUIT:

Enig artikel

De Commissie opent een onderzoek om vast te stellen of Verdrag nr. 87 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht niet langer in de nationale wetgeving van de Republiek El Salvador is opgenomen, dan wel of deze wetgeving niet effectief ten uitvoer wordt gelegd.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2008.

Voor de Commissie

Peter Mandelson

Lid van de Commissie