Home

Beschikking van de Commissie van 25 maart 2008 tot vaststelling van de hoeveelheden methylbromide die krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen van 1 januari tot en met 31 december 2008 voor kritische toepassingen in de Gemeenschap mogen worden gebruikt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1053) (Alleen de teksten in de Poolse en de Spaanse taal zijn authentiek) (2008/320/EG)

Beschikking van de Commissie van 25 maart 2008 tot vaststelling van de hoeveelheden methylbromide die krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen van 1 januari tot en met 31 december 2008 voor kritische toepassingen in de Gemeenschap mogen worden gebruikt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1053) (Alleen de teksten in de Poolse en de Spaanse taal zijn authentiek) (2008/320/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen(1), en met name op artikel 3, lid 2, punt ii),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij artikel 3, lid 2, punt i), onder d), en artikel 4, lid 2, punt i), onder d), van Verordening (EG) nr. 2037/2000 zijn de productie, de invoer en het op de markt brengen van methylbromide voor alle toepassingen na 31 december 2004 verboden, behalve onder meer(2) voor kritische toepassingen die beantwoorden aan artikel 3, lid 2, punt ii), en aan de criteria van Besluit IX/6 van de partijen bij het Protocol van Montreal alsmede andere relevante criteria die de partijen zijn overeengekomen. Deze uitzonderingen voor kritische toepassingen hebben tot doel gedurende een korte periode een afwijking toe te staan, zodat alternatieven kunnen worden geïntroduceerd.

 2. Bij Besluit IX/6 is vastgesteld dat een toepassing van methylbromide alleen als „kritisch” mag worden beschouwd wanneer de aanvrager aantoont dat het niet beschikbaar zijn van methylbromide voor die toepassing tot een ernstige marktverstoring zou leiden en dat er voor de gebruiker geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die uit milieu- en gezondheidsoogpunt aanvaardbaar zijn en geschikt zijn voor de gewassen en omstandigheden in kwestie. Bovendien mogen de eventuele productie en het eventuele gebruik van methylbromide voor kritische toepassingen alleen worden toegestaan wanneer alle technisch en economisch haalbare maatregelen zijn genomen om de kritische toepassing en alle daarmee gepaard gaande emissies van methylbromide tot een minimum te beperken. De aanvrager dient ook aan te tonen dat een behoorlijke inspanning wordt geleverd om alternatieven en vervangingsmiddelen te evalueren, in de handel te brengen en volgens de nationale wetgeving te laten goedkeuren en dat onderzoek wordt gedaan met het oog op de ontwikkeling en toepassing van alternatieven en vervangingsmiddelen.

 3. De Commissie heeft zes voorstellen voor kritische toepassingen van methylbromide (totale hoeveelheid: 245 146 kg) ontvangen van twee lidstaten, namelijk Polen (12 995 kg) en Spanje (232 151 kg).

 4. De Commissie heeft de criteria van Besluit IX/6 en artikel 3, lid 2, punt ii), van Verordening (EG) nr. 2037/2000 toegepast om te bepalen voor welke hoeveelheid methylbromide in 2008 toestemming kan worden verleend voor gebruik in kritische toepassingen. De Commissie is, in overleg met de lidstaten, tot de vaststelling gekomen dat er bepaalde afdoende alternatieven in de Gemeenschap voorhanden zijn en dat deze alternatieven, sinds het indienen van de voorstellen voor kritische toepassingen door de lidstaten, steeds meer ingang hebben gevonden in veel landen die partij zijn bij het Protocol van Montreal. De Commissie heeft daarom vastgesteld dat in 2008 in totaal 212 671 kg methylbromide mag worden gebruikt voor kritische toepassingen in de lidstaten die om het gebruik van methylbromide hebben gevraagd. Dit stemt overeen met 1,1 % van de hoeveelheid methylbromide die in 1991 in de Europese Gemeenschap werd gebruikt, wat erop wijst dat meer dan 98,9 % van het toen gebruikte methylbromide is vervangen door alternatieven. De categorieën kritische toepassingen zijn in overeenstemming met die welke worden omschreven in tabel A van Besluit XIX/9 van de negentiende vergadering van de partijen bij het Protocol van Montreal(3).

 5. Krachtens artikel 3, lid 2, punt ii), moet de Commissie tevens bepalen voor welke gebruikers de vrijstelling voor kritische toepassingen geldt. Aangezien de lidstaten krachtens artikel 17, lid 2, de minimale opleidingseisen moeten vaststellen voor het personeel dat bij het gebruik van methylbromide betrokken is en aangezien methylbromide alleen voor fumigatie wordt gebruikt, heeft de Commissie bepaald dat fumigatiebedrijven de enige gebruikers zijn die door de lidstaten kunnen worden voorgedragen en van de Commissie toestemming kunnen krijgen voor het gebruik van methylbromide voor kritische toepassingen. Fumigatiebedrijven beschikken over de nodige kwalificaties om methylbromide veilig te gebruiken; de lidstaten hebben procedures ingevoerd om te bepalen welke fumigatiebedrijven op hun grondgebied methylbromide voor kritische toepassingen mogen gebruiken.

 6. Bij Besluit IX/6 is bepaald dat de productie en het gebruik van methylbromide voor kritische toepassingen alleen worden toegestaan als er geen methylbromide uit de bestaande voorraden opgeslagen of gerecycleerd methylbromide beschikbaar is. In artikel 3, lid 2, punt ii), is bepaald dat de productie en de invoer van methylbromide slechts worden toegestaan indien er van geen van de partijen bij het protocol gerecycleerd of geregenereerd methylbromide te verkrijgen is. Overeenkomstig Besluit IX/6 en artikel 3, lid 2, punt ii), heeft de Commissie vastgesteld dat er een voorraad van 6 296,744 kg beschikbaar is voor kritische toepassingen.

 7. In artikel 4, lid 2, punt ii), wordt bepaald dat het op de markt brengen en het gebruik van methylbromide door anderen dan de producenten of de importeurs onverminderd artikel 4, lid 4, na 31 december 2005 is verboden. In artikel 4, lid 4, wordt bepaald dat artikel 4, lid 2, niet van toepassing is op het op de markt brengen en het gebruik van gereguleerde stoffen, indien die worden gebruikt om te voorzien in de behoeften voor kritische toepassingen waarvoor overeenkomstig artikel 3, lid 2, toestemming is verleend.

  Dit betekent dat naast producenten en importeurs ook fumigatiebedrijven die in 2008 door de Commissie worden geregistreerd, na 31 december 2007 methylbromide op de markt mogen brengen en voor kritische toepassingen mogen gebruiken. Normaal gesproken vraagt een fumigatiebedrijf een importeur om methylbromide in te voeren en te leveren. Fumigatiebedrijven die in 2007 door de Commissie voor kritische toepassingen zijn geregistreerd, zouden nog resterend methylbromide dat niet in 2007 is gebruikt (zogenaamde „voorraden”), mogen overboeken naar 2008. De Europese Commissie heeft procedures ingesteld om deze voorraden methylbromide in mindering te brengen alvorens aanvullende hoeveelheden methylbromide worden ingevoerd of geproduceerd om aan de ingewilligde verzoeken voor kritische toepassingen in 2008 te voldoen.

 8. Aangezien het gebruik van methylbromide voor kritische toepassingen vanaf 1 januari 2008 is toegestaan en om te garanderen dat belanghebbende bedrijven en exploitanten gebruik kunnen maken van de vergunningsregeling, dient deze beschikking met ingang van 1 januari 2008 van toepassing te zijn.

 9. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18 van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het Koninkrijk Spanje en de Republiek Polen krijgen toestemming om van 1 januari tot en met 31 december 2008 in totaal 212 671 kg methylbromide voor kritische toepassingen te gebruiken overeenkomstig de specifieke hoeveelheden en gebruikscategorieën die in de bijlagen I en II worden beschreven.

Artikel 2

De voorraden die door de bevoegde autoriteit van elke lidstaat als beschikbaar voor kritische toepassingen worden opgegeven, worden in mindering gebracht op de hoeveelheid die mag worden ingevoerd of geproduceerd om in de kritische toepassingen in die lidstaat te voorzien.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje en de Republiek Polen.

BIJLAGE I

BIJLAGE II