Home

Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2007 betreffende staatssteun C 23/06 (ex NN 35/06) door Polen toegekend ten gunste van staalproducent Technologie Buczek Group (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5087) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2008/344/EG)

Beschikking van de Commissie van 23 oktober 2007 betreffende staatssteun C 23/06 (ex NN 35/06) door Polen toegekend ten gunste van staalproducent Technologie Buczek Group (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5087) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2008/344/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Gelet op Protocol nr. 8 bij de Toetredingsakte betreffende de herstructurering van de Poolse ijzer- en staalindustrie(1) (hierna: „Protocol nr. 8”),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken(2),

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De staatssteun van 20 761 643 PLN die door Polen op onwettige wijze werd toegekend aan het Technologie Buczek-concern is in strijd met artikel 88, lid 3 van het Verdrag en is onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

  Artikel 2

  De staatssteun van 1 369 186 PLN die door Polen tussen 1997 en 2003 werd toegekend aan het Technologie Buczek-concern is niet gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van Protocol nr. 8 bij de Toetredingsakte en is derhalve onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

  Artikel 3

  1.

  Polen dient de in artikel 1 bedoelde steun die op onwettige wijze ter beschikking werd gesteld aan het Technologie Buczek-concern naar rato van het feitelijk door hen ontvangen voordeel terug te vorderen, met name van de dochterondernemingen Huta Buczek Sp. z o. en Buczek Automotive Sp. z o.o. Derhalve dient Polen 13 578 115 PLN terug te vorderen van Huta Buczek Sp. z o. en 7 183 528 PLN van Buczek Automotive Sp. z.o.o.

  2.

  Polen dient de steun als bedoeld in artikel 2 die ten onrechte aan het Technologie Buczek-concern werd toegekend terug te vorderen van Technologie Buczek S.A.

  3.

  Het terug te betalen bedrag wordt verhoogd met de rente vanaf de dag dat de steun ter beschikking van de begunstigde werd gesteld tot de dag dat deze daadwerkelijk werd terugbetaald.

  4.

  De rente dient te worden berekend op samengestelde basis in overeenstemming met hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag(69).

  Artikel 4

  1.

  De terugvordering van de steun als bedoeld in artikel 1 en 2 dient met onmiddellijke ingang te geschieden.

  2.

  Polen dient te waarborgen dat deze beschikking binnen vier maanden na kennisgeving daarvan ten uitvoer wordt gelegd.

  Artikel 5

  Artikel 6