Home

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1710) (Slechts de teksten in de Engelse, de Estse, de Griekse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal zijn authentiek) (2008/395/EG)

Beschikking van de Commissie van 30 april 2008 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1710) (Slechts de teksten in de Engelse, de Estse, de Griekse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal zijn authentiek) (2008/395/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(1), en met name op de artikelen 30 en 39,

Na raadpleging van het Comité voor de Landbouwfondsen,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op basis van de door Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije ingediende jaarrekeningen betreffende de uitgaven in kwestie op het gebied van maatregelen voor plattelandsontwikkeling, vergezeld van de nodige gegevens, moeten de rekeningen van de betrokken betaalorganen in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad worden goedgekeurd. Bij de goedkeuring worden de volledigheid, de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de ingediende rekeningen beoordeeld in het licht van de door de certificerende instanties opgestelde rapporten.

  2. De termijn waarover Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie(2), bij welke verordening uitvoeringsbepalingen inzake de procedure tot goedkeuring van de ELGF-rekeningen zijn vastgesteld, beschikten voor de indiening bij de Commissie van de stukken zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en in artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 885/2006, is verstreken.

  3. De Commissie heeft de verstrekte gegevens gecontroleerd en heeft Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije vóór 31 maart 2008 in kennis gesteld van de resultaten van haar verificaties en van de aan te brengen wijzigingen.

  4. Voor de door het ELGF gefinancierde uitgaven voor plattelandsontwikkeling die vallen onder artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2004 van de Commissie van 5 januari 2004 houdende overgangsbepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad met betrekking tot de financiering door het EOGFL, afdeling Garantie, van de maatregelen voor plattelandsontwikkeling in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije(3), moet het resultaat van de goedkeuringsbeschikking worden afgetrokken van of opgeteld bij de latere betalingen die door de Commissie worden verricht.

  5. De verrichte verificaties in aanmerking genomen, stellen voor sommige betaalorganen de jaarrekeningen en de begeleidende stukken de Commissie in staat om een besluit te nemen over de volledigheid, de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de ingediende rekeningen. Nadere bijzonderheden over de betrokken bedragen zijn te vinden in het syntheseverslag dat samen met deze beschikking aan het Comité voor de Landbouwfondsen werd voorgelegd.

  6. De verrichte verificaties in aanmerking genomen, zijn de door sommige betaalorganen verstrekte gegevens van dien aard dat nog aanvullend onderzoek nodig is, zodat de rekeningen van die betaalorganen niet bij deze beschikking kunnen worden goedgekeurd.

  7. Voor de uitgaven voor plattelandsontwikkeling die onder Verordening (EG) nr. 27/2004 vallen, moeten de op grond van de beschikking tot boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen in te vorderen of te betalen bedragen worden afgetrokken van of opgeteld bij de latere betalingen.

  8. Overeenkomstig artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 staat de onderhavige beschikking niet in de weg aan latere beschikkingen van de Commissie waarbij uitgaven die niet overeenkomstig de communautaire voorschriften blijken te zijn gedaan, alsnog aan communautaire financiering worden onttrokken,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onverminderd artikel 2, worden de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde uitgaven op het gebied van plattelandsontwikkeling over het begrotingsjaar 2007 goedgekeurd.

De bedragen die op grond van deze beschikking moeten worden ingevorderd bij of betaald aan elke lidstaat in het kader van de in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije toegepaste maatregelen voor plattelandsontwikkeling, worden vastgesteld in de bijlagen I en II.

Artikel 2

Voor het begrotingsjaar 2007 worden in het kader van de in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije toegepaste maatregelen voor plattelandsontwikkeling de rekeningen die zijn ingediend door de in bijlage III genoemde betaalorganen van lidstaten, afgesplitst van de onderhavige beschikking; over die rekeningen wordt later een goedkeuringsbeschikking gegeven.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek.

Gedaan te Brussel, 30 april 2008.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III