Home

Beschikking van de Commissie van 11 juni 2008 houdende vaststelling van de bedragen per lidstaat voor de betaling van herstructureringssteun met terugwerkende kracht aan telers en ondernemingen die in 2006/2007 en 2007/2008 een herstructurering hebben ondernomen in het kader van de tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2557) (Slechts de teksten in de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Nederlandse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek) (2008/445/EG)

Beschikking van de Commissie van 11 juni 2008 houdende vaststelling van de bedragen per lidstaat voor de betaling van herstructureringssteun met terugwerkende kracht aan telers en ondernemingen die in 2006/2007 en 2007/2008 een herstructurering hebben ondernomen in het kader van de tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2557) (Slechts de teksten in de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Nederlandse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal zijn authentiek) (2008/445/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 968/2006 van de Commissie van 27 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap(2), en met name op artikel 16 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Artikel 3, lid 8, van Verordening (EG) nr. 320/2006 voorziet in de betaling met terugwerkende kracht van een verhoging van de bedragen die in het kader van de tijdelijke herstructureringsregeling aan bepaalde ondernemingen en telers zijn betaald. In artikel 16 bis van Verordening (EG) nr. 968/2006 zijn de bepalingen voor de berekening van die verhoging vastgesteld. Krachtens lid 1, derde alinea, van laatstgenoemd artikel dient de Commissie per lidstaat de betrokken bedragen vast te stellen om de lidstaten in de gelegenheid te stellen deze betalingen in juni 2008 aan de begunstigden uit te keren.

  2. De betalingen met terugwerkende kracht betreffen de bedragen die het positieve verschil vormen tussen de in het verkoopseizoen 2006/2007 en het verkoopseizoen 2007/2008 aan ondernemingen en telers toegekende steun en de steun die op grond van de voor het verkoopseizoen 2008/2009 geldende voorwaarden zou zijn toegekend.

  3. Bij de voor Frankrijk en België vast te stellen bedragen dient rekening te worden gehouden met de grensoverschrijdende leveringen van cichorei en met de betaling, door de Franse autoriteiten, aan Franse telers die hebben geleverd aan Belgische producenten van inulinestroop, alsmede met de betaling, door de Belgische autoriteiten, aan Belgische telers die hebben geleverd aan Franse producenten van inulinestroop,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De overeenkomstig artikel 16 bis, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 968/2006 vast te stellen bedragen per betrokken lidstaat zijn opgenomen in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Letland, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.

Gedaan te Brussel, 11 juni 2008.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Bedragen per lidstaat voor de betaling van herstructureringssteun met terugwerkende kracht aan telers en ondernemingen die in 2006/2007 en 2007/2008 een herstructurering hebben ondernomen

Lidstaat

Bedrag

(in EUR)

België

35 884 374,90

Tsjechië

13 577 645,07

Ierland

41 334 494,40

Griekenland

30 378 440,00

Spanje

23 481 854,41

Frankrijk

11 213 211,52

Italië

182 416 677,67

Letland

10 241 770,00

Hongarije

14 322 322,50

Nederland

16 642 510,50

Portugal

12 149 844,94

Slovenië

12 024 871,00

Slowakije

10 800 482,00

Finland

9 865 703,30

Zweden

8 884 817,50