Home

Besluit EUPT/1/2008 van het Politiek en Veiligheidscomité van 6 juni 2008 tot wijziging van Besluit EUPT/2/2007 betreffende de benoeming van het hoofd van het planningsteam van de Europese Unie (EUPT Kosovo) (2008/545/GBVB)

Besluit EUPT/1/2008 van het Politiek en Veiligheidscomité van 6 juni 2008 tot wijziging van Besluit EUPT/2/2007 betreffende de benoeming van het hoofd van het planningsteam van de Europese Unie (EUPT Kosovo) (2008/545/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 25, derde alinea,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2006/304/GBVB van de Raad van 10 april 2006 betreffende de instelling van een planningsteam van de Europese Unie (EUPT Kosovo) met betrekking tot een mogelijke EU-crisisbeheersingsoperatie op het gebied van de rechtsstaat en eventueel op andere gebieden in Kosovo(1), en met name op artikel 6,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB van de Raad van 4 februari 2008 inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Kosovo, EULEX KOSOVO, en met name op artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 2(2),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Het Politiek en Veiligheidscomité heeft op 18 december bij Besluit EUPT/2/2007(3) besloten de heer Roy REEVE met ingang van 1 januari 2008 te benoemen tot hoofd van het planningsteam van de Europese Unie (EUPT Kosovo) met betrekking tot een mogelijke EU-crisisbeheersingsoperatie op het gebied van de rechtsstaat en eventueel op andere gebieden in Kosovo.

  2. In artikel 6 van Gemeenschappelijk Optreden 2006/304/GBVB wordt bepaald dat de Raad het Politiek en Veiligheidscomité machtigt de relevante besluiten overeenkomstig artikel 25 van het Verdrag te nemen, waaronder het besluit om, op voordracht van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, een hoofd van het planningsteam van de Europese Unie (EUPT Kosovo) te benoemen,

BESLUIT:

Enig artikel

Artikel 2, tweede alinea, van Besluit EUPT/2/2007 van het Politiek en Veiligheidscomité wordt geschrapt.

Gedaan te Brussel, 6 juni 2008.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

M. Ipavic