Home

Beschikking van de Commissie van 28 juli 2008 houdende wijziging van Beschikking 2006/784/EG tot toelating van een methode voor de indeling van geslachte varkens in Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3803) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (2008/677/EG)

Beschikking van de Commissie van 28 juli 2008 houdende wijziging van Beschikking 2006/784/EG tot toelating van een methode voor de indeling van geslachte varkens in Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3803) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (2008/677/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3220/84 van de Raad van 13 november 1984 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens(1), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Beschikking 2006/784/EG van de Commissie(2) zijn zeven methoden voor de indeling van geslachte varkens in Frankrijk toegelaten.

  2. De Franse regering heeft de Commissie met het oog op een vereenvoudiging van de metingen verzocht toe te staan dat de bij de methode voor de indeling van geslachte varkens „Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)” gebruikte formule wordt vervangen, en heeft de resultaten van de versnijdingsproeven overgelegd in deel twee van het protocol als bedoeld in artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2967/85 van de Commissie van 24 oktober 1985 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens(3).

  3. Uit het onderzoek van dit verzoek is gebleken dat aan de voorwaarden voor toelating van deze indelingsmethode is voldaan.

  4. Beschikking 2006/784/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2006/784/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2008.

Voor de Commissie

Mariann Fischer Boel

Lid van de Commissie

BIJLAGE

In de bijlage bij Beschikking 2006/784/EG wordt in deel 1 (Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)) punt 3 vervangen door:

Het aandeel mager vlees van een geslacht varken wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

L_2008221NL.01003102.png
= 62,19 – 0,729 G2 + 0,144 M2

waarbij:

L_2008221NL.01003103.png
geschat percentage mager vlees van het geslachte varken,
G2spekdikte (met inbegrip van het zwoerd), gemeten tussen de derde en de vierde laatste rib op 6 cm van de dorsale middellijn parallel aan die middellijn (in millimeters),
M2spierdikte, gemeten tussen de derde en de vierde laatste rib op 6 cm van de dorsale middellijn parallel aan die middellijn (in millimeters).

De formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 45 en 125 kg.”.