Home

Beschikking van de Commissie van 11 maart 2008 betreffende steunmaatregel C 35/07 (ex N 256/07) die België voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Volvo Cars Gent (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 832) (Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2008/709/EG)

Beschikking van de Commissie van 11 maart 2008 betreffende steunmaatregel C 35/07 (ex N 256/07) die België voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Volvo Cars Gent (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 832) (Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2008/709/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken(1),

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  De steunmaatregel die België voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Volvo Cars Gent, ten bedrage van 3 538 580,57 EUR, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

  De tenuitvoerlegging van deze steunmaatregel ten bedrage van 3 538 580,57 EUR is bijgevolg geoorloofd.

  Artikel 2

  Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

  Gedaan te Brussel, 11 maart 2008.

  Voor de Commissie

  Neelie Kroes

  Lid van de Commissie