Home

Besluit van de Raad van 15 september 2008 houdende benoeming van een Belgisch lid en van een Belgische plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s (2008/728/EG)

Besluit van de Raad van 15 september 2008 houdende benoeming van een Belgisch lid en van een Belgische plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s (2008/728/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Belgische regering,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG aangenomen houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2006 tot en met 25 januari 2010(1).

  2. Door het aftreden van de mevrouw Joëlle KAPOMPOLÉ is in het Comité van de Regio’s een zetel van lid vrijgekomen. Een zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door de benoeming van de heer Patrick LACHAERT tot lid,

BESLUIT:

Artikel 1

In het Comité van de Regio’s worden de volgende personen benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2010:

  1. tot lid:

    de heer Patrick LACHAERT, Vlaams Volksvertegenwoordiger (wijziging mandaat);

    en

  2. tot plaatsvervanger:

    de heer Marc VAN DEN ABEELEN, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 15 september 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Kouchner