Home

Beschikking van de Commissie van 15 december 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van bladeren van Morinda citrifolia als een nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8108) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (2008/985/EG)

Beschikking van de Commissie van 15 december 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van bladeren van Morinda citrifolia als een nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8108) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (2008/985/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten(1), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 10 november 2004 heeft Baker & McKenzie namens Morinda Inc. bij de bevoegde Belgische instanties een verzoek ingediend voor een vergunning om bladeren van Morinda citrifolia als nieuw voedselingrediënt in de handel te brengen.

  2. Op 30 november 2005 heeft de bevoegde Belgische instantie voor de beoordeling van voedingsmiddelen haar verslag van de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag kwam zij tot de conclusie dat een aanvullende beoordeling vereist was.

  3. De Commissie heeft het verslag van de eerste beoordeling op 21 maart 2006 aan alle lidstaten toegezonden.

  4. Sommige lidstaten hebben bijkomende vragen over de veiligheid van bladeren van Morinda citrifolia gesteld.

  5. Daarom is op 14 november 2006 de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geraadpleegd.

  6. Op 10 juli 2008 heeft de EFSA het advies „Opinion of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of leaves from Morinda citrifolia L.” goedgekeurd.

  7. In het advies kwam het panel tot de conclusie dat het gebruik van gedroogde en geroosterde bladeren van M. citrifolia voor de bereiding van kruidenthee op de vooropgestelde innameniveaus veilig is.

  8. Op basis van de wetenschappelijke beoordeling is vastgesteld dat gedroogde en geroosterde bladeren van Morinda citrifolia voldoen aan de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde criteria.

  9. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Gedroogde en geroosterde bladeren van Morinda citrifolia, als nader gespecificeerd in de bijlage, mogen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht als nieuw voedselingrediënt voor de bereiding van kruidenthee.

Artikel 2

Het nieuwe voedselingrediënt waarvoor bij deze beschikking een vergunning wordt verleend, wordt op de etikettering van het levensmiddel dat het ingrediënt bevat, aangeduid met „noni-bladeren” of „bladeren van Morinda citrifolia”.

Artikel 3

Gedroogde en geroosterde bladeren van Morinda citrifolia mogen uitsluitend worden gebruikt voor de bereiding van kruidenthee. Zij worden zodanig gepresenteerd dat een kop te consumeren kruidenthee niet wordt bereid met meer dan 1 g gedroogde en geroosterde bladeren van Morinda citrifolia.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot Morinda Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

BIJLAGE