Home

Beschikking van de Commissie van 16 december 2008 betreffende de toewijzing aan Letland van extra dagen aanwezigheid in de Oostzee in de deelsectoren 25 en 26 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8217) (Slechts de tekst in de Letse taal is authentiek) (2008/987/EG)

Beschikking van de Commissie van 16 december 2008 betreffende de toewijzing aan Letland van extra dagen aanwezigheid in de Oostzee in de deelsectoren 25 en 26 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8217) (Slechts de tekst in de Letse taal is authentiek) (2008/987/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1404/2007 van de Raad van 26 november 2007 tot vaststelling, voor 2008(1), van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften, en met name op punt 1.3 van bijlage II,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In punt 1.1 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1404/2007 is het maximumaantal dagen bepaald waarop vaartuigen die vissen met trawlnetten, Deense zegens of soortgelijk vistuig met een maaswijdte van 90 mm of meer, met kieuwnetten, warnetten of schakelnetten met een maaswijdte van 90 mm of meer, met geankerde beugen, beuglijnen met uitzondering van vrije beuglijnen, met handlijnen of de peur, zich buitengaats mogen bevinden in de deelsectoren 25-27 en 28.2 met uitzondering van de periode van 1 juli tot en met 31 augustus wanneer het bepaalde in artikel 8, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 779/97(2) van toepassing is.

  2. Op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 169/2008 van de Commissie(3) zijn de ICES-deelsectoren 27 en 28.2 uitgesloten van bepaalde visserijinspanningsbeperkingen en registratieverplichtingen voor 2008 krachtens Verordening (EG) nr. 1098/2007.

  3. In punt 1.3 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1404/2007 is bepaald dat de Commissie ten hoogste vier extra buitengaats doorgebrachte dagen mag toewijzen op basis van de definitieve beëindigingen van visserijactiviteiten die sinds 1 januari 2005 hebben plaatsgevonden.

  4. Overeenkomstig punt 1.4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1404/2007 heeft Letland in januari 2008 een verzoek ingediend waarbij met name een lijst is gevoegd van de met bovengenoemd vistuig vissende vaartuigen van Letland die hun activiteiten sinds 1 januari 2005 hebben beëindigd. Op 4 juni en 10 juli 2008 is aanvullende informatie verstrekt.

  5. Volgens de communautaire gegevensbank inzake TAC's en quota heeft Letland van zijn quotum voor kabeljauw in deelsector 22-24, dat 694 ton bedraagt, 661 ton geruild. Het voor Letland vastgestelde aantal buitengaats doorgebrachte dagen voor de visserij in deelsector 22-24 volstaat voor de resterende vangstmogelijkheden en dus hoeven voor dit gebied geen extra dagen te worden toegewezen.

  6. Op grond van de ingediende gegevens kunnen, voor vaartuigen die met bovengenoemd vistuig vissen, bovenop de reeds toegekende 178 dagen buitengaats door te brengen dagen vier extra dagen worden toegewezen aan Letland voor gebruik in 2008 in de ICES-deelsectoren 25 en 26.

  7. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het in punt 1.1, onder b), van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1404/2007 vastgestelde maximale aantal dagen per jaar dat een Lets vissersvaartuig buitengaats mag doorbrengen in de Oostzee in de deelsectoren 25 en 26, wordt met vier extra dagen verhoogd. Deze beschikking geldt voor vissersvaartuigen met trawlnetten, Deense zegens of soortgelijk vistuig met een maaswijdte van 90 mm of meer, met kieuwnetten, warnetten of schakelnetten met een maaswijdte van 90 mm of meer, met geankerde beugen, of beuglijnen, met uitzondering van vrije beuglijnen of met handlijnen of de peur.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Letland.

Gedaan te Brussel, 16 december 2008.

Voor de Commissie

Joe Borg

Lid van de Commissie