Home

Besluit van de Raad van 13 oktober 2008 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

Besluit van de Raad van 13 oktober 2008 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

17.10.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 264/6


BESLUIT VAN DE RAAD

van 13 oktober 2008

houdende benoeming van een Belgisch lid van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

(2008/C 264/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap(1), en met name op de artikelen 26 en 27,

Gezien de lijsten van kandidaten die de regeringen van de lidstaten bij de Raad hebben ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit van 25 september 2008(2) heeft de Raad de gewone en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers benoemd voor het tijdvak van 25 september 2008 tot en met 24 september 2010, met uitzondering van een aantal leden, waaronder een Belgisch lid in de categorie vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties.

(2)

De Belgische regering heeft voor de vrijgekomen zetel een voordracht ingediend,

BESLUIT:

Artikel 1

Tot lid van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers wordt benoemd voor het tijdvak dat afloopt op 24 september 2010:

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

Land: België

Gewoon lid: de heer Sakis DIMITRAKOPOULOS

Gedaan te Luxemburg, 13 oktober 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

B. KOUCHNER