Home

Aanbeveling van de Commissie van 28 mei 2008 betreffende risicoreductiemaatregelen voor de stoffen 2-nitrotolueen en 2,4-dinitrotolueen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2233) (Voor de EER relevante tekst)

Aanbeveling van de Commissie van 28 mei 2008 betreffende risicoreductiemaatregelen voor de stoffen 2-nitrotolueen en 2,4-dinitrotolueen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2233) (Voor de EER relevante tekst)

31.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/20


AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

van 28 mei 2008

betreffende risicoreductiemaatregelen voor de stoffen 2-nitrotolueen en 2,4-dinitrotolueen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2233)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/405/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s van bestaande stoffen(1), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2364/2000 van de Commissie van 25 oktober 2000 betreffende de vierde lijst van prioriteitsstoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad(2) zijn de volgende stoffen aangemerkt als prioriteitsstoffen die in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 moeten worden geëvalueerd:

2-nitrotolueen,

2,4-dinitrotolueen.

(2)

De volgens deze verordeningen aangewezen rapporterende lidstaat heeft voor die stoffen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie van 28 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen voor de beoordeling van de risico’s voor mens en milieu van bestaande stoffen(3), de beoordeling van de risico’s voor mens en milieu afgerond en voorstellen gedaan voor een strategie ter beperking van de risico’s in overeenstemming met Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad.

(3)

Het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s (WCGM) is geraadpleegd over de door de rapporterende lidstaat uitgevoerde risicobeoordelingen en heeft hierover advies uitgebracht. De adviezen zijn op de website van het Wetenschappelijk Comité gepubliceerd.

(4)

De resultaten van de risicobeoordeling en de verdere resultaten van de strategieën ter beperking van de risico’s worden vermeld in de desbetreffende mededeling van de Commissie(4).

(5)

Uitgaande van die evaluatie is het passend voor sommige stoffen bepaalde risicoreductiemaatregelen aan te bevelen. Voor stoffen die niet in expliciet in deze lijst worden genoemd, worden geen aanbevelingen geformuleerd.

(6)

De voor werknemers aanbevolen risicoreductiemaatregelen moeten worden bekeken binnen het kader van de wetgeving ter bescherming van werknemers, welke als een afdoende kader wordt beschouwd om de aan de stof verbonden risico’s te beperken voor zover dit nodig is.

(7)

De in deze aanbeveling vervatte risicoreductiemaatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 793/93 ingestelde comité,

BEVEELT AAN:

DEEL 1

2,4-DINITROTOLUEEN

(CAS-nr. 121-14-2; Einecs-nr. 204-450-0)

Risicoreductiemaatregelen voor het milieu (1, 2, 3)

1.

De bevoegde autoriteiten in de betrokken lidstaten dienen in de overeenkomstig Richtlijn 2008/1/EG(5) van het Europees Parlement en de Raad afgegeven vergunningen voorwaarden, emissiegrenswaarden of gelijkwaardige parameters of technische maatregelen voor 2,4-dinitrotolueen vast te leggen, om ervoor te zorgen dat de exploitatie van de installaties in kwestie op basis van de beste beschikbare technieken (BBT) geschiedt, rekening houdend met de technische karakteristieken van de betrokken installaties, de geografische ligging ervan en de plaatselijke milieuomstandigheden.

2.

De lidstaten dienen zorgvuldig toezicht uit te oefenen op de uitvoering van BBT inzake 2,4-dinitrotolueen en belangrijke ontwikkelingen in het kader van de uitwisseling van informatie over BBT aan de Commissie te rapporteren.

3.

Lokale emissies van 2,4 DNT in het aquatisch milieu en in de lucht moeten waar nodig door nationale voorschriften worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat er geen risico’s voor het milieu te verwachten zijn.

DEEL 2

ADRESSATEN

4.

Deze aanbeveling is gericht tot alle sectoren waarin de genoemde stoffen worden ingevoerd, geproduceerd, vervoerd, opgeslagen, in een preparaat geformuleerd of anderszins verwerkt, gebruikt, verwijderd of teruggewonnen, en tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 mei 2008.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie