Home

Richtlijn 2008/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

Richtlijn 2008/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, en artikel 55,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad(3) bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(4).

 2. Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, waardoor de regelgevingsprocedure met toetsing is ingevoerd voor de aanneming van maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen basisbesluit, onder meer door sommige van deze niet-essentiële onderdelen te schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen.

 3. Opdat de regelgevingsprocedure met toetsing kan worden toegepast op, op grond van de procedure van artikel 251 van het Verdrag vastgestelde, reeds geldende besluiten, moeten, overeenkomstig de verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie(5) betreffende Besluit 2006/512/EG, deze besluiten volgens de geldende procedures worden aangepast.

 4. De Commissie moet de bevoegdheid worden gegeven om de voor de uitvoering van Richtlijn 2002/83/EG vereiste maatregelen vast te stellen, teneinde met de technische ontwikkelingen in de verzekeringssector of op de financiële markten rekening te houden en een eenvormige toepassing van die richtlijn te garanderen. Die maatregelen hebben de volgende doelstellingen: aanpassing van de voor opneming in de beschikbare solvabiliteitsmarge in aanmerking komende bestanddelen; uitbreiding van de lijst van rechtsvormen; wijziging van de lijst van verzekeringsbranches of aanpassing van de terminologie in die lijst; verduidelijking of aanpassing van de bestanddelen van de solvabiliteitsmarge; wijziging van de lijst van categorieën van activa die ter dekking van de technische voorzieningen worden aanvaard en van de voorschriften betreffende de spreiding van beleggingen; wijziging van de versoepelingen van de congruentieregels; verduidelijking van de definities, en de nodige technische aanpassingen van de voorschriften inzake de vaststelling van de maximumrentepercentages. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van Richtlijn 2002/83/EG, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

 5. Derhalve dient Richtlijn 2002/83/EG dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

 6. Daar de bij deze richtlijn aan Richtlijn 2002/83/EG aangebrachte wijzigingen van technische aard zijn en alleen betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijzigingen

Richtlijn 2002/83/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 64 wordt de inleidende formule vervangen door:

  „De volgende technische aanpassingen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 65, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing:”.

 2. Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

  1. lid 2 wordt vervangen door:

   „2.

   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.”;

  2. lid 3 wordt geschrapt.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3 Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2008.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. Pöttering

Voor de Raad

De voorzitter

J. Lenarčič