Home

Verordening (EG) nr. 287/2008 van de Commissie van 28 maart 2008 inzake de verlenging van de in artikel 2 quater, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1702/2003 vermelde geldigheidsduur (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 287/2008 van de Commissie van 28 maart 2008 inzake de verlenging van de in artikel 2 quater, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1702/2003 vermelde geldigheidsduur (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart(1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Lidstaten moeten beperkte luchtwaardigheidscertificaten afgeven voor luchtvaartuigen die onder artikel 2 quater van Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie(2) vallen en die voldoen aan de in dat artikel vastgestelde luchtwaardigheidspecificaties, zodat de activiteiten die vóór 28 maart 2007 met deze luchtvaartuigen mochten worden uitgevoerd, tot 28 maart 2008 kunnen worden voortgezet.

  2. In artikel 2 quater, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1702/2003 is bepaald dat de Commissie de in lid 2 van dat artikel vermelde geldigheidsduur met maximum 18 maanden mag verlengen indien het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (het Agentschap) vóór 28 maart 2008 een certificeringsprocedure voor dat type luchtvaartuig heeft ingeleid en het Agentschap besluit dat deze procedure binnen de verlengde geldigheidsduur kan worden afgerond.

  3. Overeenkomstig artikel 2 quater, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1702/2003 heeft het Agentschap op 15 februari 2008 een besluit uitgevaardigd waarin bepaald is dat de voorwaarden voor de verlenging van de in lid 2 van artikel 2 quater van Verordening (EG) nr. 1702/2003 vermelde geldigheidsduur zijn vervuld voor bepaalde types luchtvaartuigen. Het Agentschap heeft dit besluit op dezelfde dag aan de Commissie meegedeeld.

  4. Concreet vermeldt het Agentschap in zijn besluit dat het aanvragen voor de certificering en/of validering van door de certificeringsautoriteiten van de voormalige Sovjet-Unie afgegeven typecertificaten van twee luchtvaartuigen heeft ontvangen en goedgekeurd: het vliegtuig van het type Antonov AN-26, waardoor het ook de certificering van het vliegtuigtype AN-26B in overweging kan nemen, en de helikopter van het type Kamov-32A11BC, waardoor het ook de certificering van de helikopter van het type Kamov-32A12 in overweging kan nemen.

  5. Voorts komt het Agentschap in zijn besluit tot de conclusie dat het de certificeringsprocedure van deze types luchtvaartuigen tegen 28 september 2009 kan voltooien.

  6. De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 54, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1592/2002 vermelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in lid 2 van artikel 2 quater van Verordening (EG) nr. 1702/2003 vermelde geldigheidsduur wordt verlengd tot 28 september 2009 voor de vliegtuigen van het type Antonov AN-26 en AN-26B en de helikopters van het type Kamov-32A12 en Kamov-32A11BC.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2008.

Voor de Commissie

Jacques Barrot

Vicevoorzitter