Home

Verordening (EG) nr. 590/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1580/2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit, en houdende afwijking van die verordening

Verordening (EG) nr. 590/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1580/2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit, en houdende afwijking van die verordening

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1182/2007 van de Raad van 26 september 2007 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit, tot wijziging van de Richtlijnen 2001/112/EG en 2001/113/EG en de Verordeningen (EEG) nr. 827/68, (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96, (EG) nr. 2826/2000, (EG) nr. 1782/2003 en (EG) nr. 318/2006 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2202/96(1), en met name op artikel 42, onder b), f), en j),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1182/2007 is bepaald dat in regio’s van de lidstaten waar de telers bijzonder zwak georganiseerd zijn, aan telersverenigingen (nu „producentenorganisaties” genoemd) nationale financiële steun mag worden toegekend. Die steun komt bovenop die uit het actiefonds. Het operationele programma moet zo nodig worden gewijzigd om de producentenorganisatie in staat te stellen de extra steun in dat programma op te nemen. In dat geval moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen het in artikel 67, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie(2) vastgestelde maximumpercentage, waarmee het oorspronkelijk in het actiefonds goedgekeurde bedrag kan worden verhoogd, te verhogen.

 2. In artikel 82, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1580/2007 is bepaald dat de vervoerskosten voor gratis uitreiking worden betaald tegen overlegging van bewijsstukken van de werkelijk gemaakte vervoerskosten. De vervoerskosten in verband met gratis uitreiking worden echter vergoed op basis van een in bijlage XI bij die verordening vastgesteld forfaitair bedrag, zodat die informatie niet nodig is, maar wel is informatie vereist over de afstand die wordt gebruikt als basis voor de berekening van dat forfaitaire bedrag.

 3. De in artikel 94, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1580/2007 vastgestelde datum waarop de lidstaten bij de Commissie toestemming vragen om nationale financiele steun te verlenen aan producentenorganisaties, moet worden gewijzigd in 31 januari, om rekening te houden met de bestaande mogelijkheid voor de lidstaten om de goedkeuring van operationele programma's en actiefondsen tot 20 januari uit te stellen.

 4. In artikel 97, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1580/2007 is bepaald dat de lidstaten de Gemeenschap vóór 1 maart van het jaar na de jaarlijkse uitvoering van de operationele programma's verzoeken om vergoeding van de goedgekeurde nationale financiële steun die daadwerkelijk aan de producentenorganisaties is betaald. Aangezien de lidstaten de producentenorganisaties uiterlijk op 15 oktober van het jaar volgende op de uitvoering van het programma betalen, moet de uiterste datum waarop de lidstaten de Commissie om terugbetaling vragen, worden verschoven naar 1 januari van het tweede jaar volgende op de uitvoering van het programma.

 5. In artikel 116, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1580/2007 is bepaald dat de lidstaten zo nodig ná de in artikel 71 van die verordening vastgestelde uiterste datum betalingen mogen verrichten. Om redenen van goed financieel beheer moet echter wel een uiterste datum voor dergelijke betalingen worden vastgesteld. Om dezelfde redenen moeten aan artikel 116, lid 3, van die verordening vergelijkbare bepalingen worden toegevoegd.

 6. In artikel 122, eerste alinea, onder b), van Verordening (EG) nr. 1580/2007 is bepaald dat producentenorganisaties de bijdrage van de Gemeenschap moeten terugbetalen wanneer ontvangers van uit de markt genomen producten de waarde van de door hen ontvangen producten en de betrokken sorteer-, verpakkings- en vervoerskosten moeten vergoeden vanwege geconstateerde onregelmatigheden. Deze eis moet echter worden geschrapt, omdat producentenorganisaties niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor onregelmatigheden die zijn toe te schrijven aan de ontvangers van uit de markt genomen producten.

 7. In het belang van de rechtszekerheid en de gelijke behandeling van de lidstaten moet worden verduidelijkt dat voor de in 2007 uitgevoerde operationele programma's bepalingen moeten blijven gelden die gelijk zijn aan die van Verordening (EG) nr. 544/2001 van 20 maart 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat betreft extra financiële steun voor actiefondsen(3).

 8. In artikel 47, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1580/2007 is bepaald dat steunaanvragen voor halfjaarperioden slechts kunnen worden ingediend wanneer het erkenningsprogramma is opgesplitst in halfjaarperioden. Dergelijke aanvragen kunnen echter worden gedaan voor programma's die vóór 2008 zijn goedgekeurd in het kader van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(4). Er moet een overgangsmaatregel worden vastgesteld om in die gevallen dergelijke aanvragen te kunnen doen.

 9. In het belang van de rechtszekerheid, en om te zorgen voor een soepele overgang van de regeling in het kader van Verordening (EG) nr. 2200/96 naar die in het kader van Verordening (EG) nr. 1182/2007, moet worden verduidelijkt dat de steunpercentages ongewijzigd moeten blijven voor erkenningsprogramma's die op grond van Verordening (EG) nr. 2200/96 zijn aanvaard en die op grond van artikel 55, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1182/2007 aanvaard blijven voor producentengroeperingen in andere lidstaten dan die welke op of na 1 mei 2004 tot de Gemeenschap zijn toegetreden, en die zich niet bevinden in de ultraperifere regio's van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 299, lid 2, van het Verdrag of op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van 18 september 2006 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003(5), alsmede voor producentengroeperingen waarvoor artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2200/96 van toepassing was.

 10. In het belang van de rechtszekerheid en om verworven rechten te beschermen, moet worden verduidelijkt dat betalingen van de communautaire ophoudvergoeding en de daarmee samenhangende controles, die betrekking hebben op in 2007 uit de markt genomen goederen maar op 31 december 2007 nog niet waren verricht, niettemin na die datum mogen worden verricht overeenkomstig de regels die op die datum golden.

 11. In het belang van de rechtszekerheid en ter bescherming van de rechtmatige verwachtingen, moet worden verduidelijkt dat, voor steunaanvragen in het kader van in 2007 ten uitvoer gelegde operationele programma's, in verband met handelingen of nalatigheden in die periode geen sancties mogen worden toegepast die strenger zijn dan die op grond van de destijds geldende wetgeving.

 12. Verordening (EG) nr. 1580/2007 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 13. Met het oog op de moeilijkheden die de lidstaten ondervinden om zich voor in 2007 en 2008 uitgevoerde operationele programma's aan te passen aan de bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 vastgestelde nieuwe regels inzake nationale financiële steun, moeten overgangsmaatregelen worden vastgesteld om af te kunnen wijken van de in artikel 94 van die verordening vastgestelde datums.

 14. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 67, lid 2, onder c), wordt vervangen door:

  1. het bedrag van het actiefonds met ten hoogste 25 % van het oorspronkelijk goedgekeurde bedrag te verhogen of met een door de lidstaten vast te stellen percentage te verlagen, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de algemene doelen van het operationele programma. In het geval van fusies van producentenorganisaties als bedoeld in artikel 31, lid 1, alsmede ingeval van toepassing van artikel 94 bis, kunnen de lidstaten dit percentage verhogen.”.

 2. Artikel 82, lid 2, onder d), wordt vervangen door:

  1. de afstand tussen de plaats waar de producten uit de markt zijn genomen, en de plaats van levering.”.

 3. Artikel 94, lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door:

  „Uiterlijk op 31 januari van het kalenderjaar vragen de lidstaten toestemming aan de Commissie om op grond van artikel 11, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1182/2007 nationale financiële steun te verlenen voor tijdens dat kalenderjaar uit te voeren operationele programma's.”.

 4. Na artikel 94 wordt het volgende artikel 94 bis ingevoegd:

  Een producentenorganisatie die nationale financiële steun wil aanvragen moet zo nodig zijn operationele programma wijzigen overeenkomstig artikel 67.”.

 5. In artikel 97, wordt lid 1 vervangen door:

  „1.

  Vóór 1 januari van het tweede jaar na het jaar van uitvoering van het operationele programma verzoeken de lidstaten de Gemeenschap om vergoeding van de goedgekeurde nationale financiële steun die daadwerkelijk aan de producentenorganisaties is betaald.

  Dit verzoek gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat tijdens drie van de voorafgaande vier jaren aan de in artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1182/2007 vastgestelde voorwaarden is voldaan, alsmede van gegevens over de betrokken producentenorganisaties, het daadwerkelijk betaalde steunbedrag en een beschrijving van het actiefonds, met aparte vermelding van het totale bedrag en van de bijdragen van de Gemeenschap, de lidstaat (nationale financiële steun) en de producentenorganisaties en hun leden.”.

 6. Artikel 116 wordt als volgt gewijzigd:

  1. in lid 2 wordt de vierde alinea vervangen door:

   „De lidstaten mogen na de in artikel 71 vastgestelde termijn betalingen verrichten, indien dat voor de toepassing van dit lid noodzakelijk is. Deze latere betalingen mogen echter in geen geval plaatsvinden ná 15 oktober van het tweede jaar volgende op het jaar van uitvoering van het programma.”.

  2. in lid 3 wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

   „De lidstaten mogen na de in artikel 71 vastgestelde termijn betalingen verrichten, indien dat voor de toepassing van dit lid noodzakelijk is. Deze latere betalingen mogen echter in geen geval plaatsvinden ná 15 oktober van het tweede jaar volgende op het jaar van uitvoering van het programma.”.

 7. Artikel 122, onder b), tweede alinea, tweede volzin, wordt geschrapt.

 8. Aan artikel 152 worden de volgende leden toegevoegd:

  „4.

  In afwijking van artikel 47, lid 2, van deze verordening mogen producentengroeperingen die erkenningsprogramma's uitvoeren waarop artikel 55, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1182/2007 van toepassing is en die niet in halfjaarperioden zijn onderverdeeld, steunaanvragen indienen voor halfjaarperioden. Dergelijke aanvragen mogen alleen halfjaarperioden betreffen die overeenkomen met delen van het jaar die vóór 2008 zijn begonnen.

  5.

  In afwijking van artikel 96 wordt, voor in 2007 uitgevoerde operationele programma's, aanvullende financiële steun aan de actiefondsen gefinancierd door het ELGF voor 50 % van de financiële steun die aan de producentenorganisatie wordt verleend.

  6.

  Erkenningsprogramma's die op grond van Verordening (EG) nr. 2200/96 zijn aanvaard en die op grond van artikel 55, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1182/2007 aanvaard blijven voor producentengroeperingen in andere lidstaten dan die welke op of na 1 mei 2004 tot de Gemeenschap zijn toegetreden, en die zich niet bevinden in de ultraperifere regio's van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 299, lid 2, van het Verdrag of op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1405/2006, worden gefinancierd met de in artikel 7, lid 5, onder b), van Verordening (EG) nr. 1182/2007 vastgestelde percentages.

  Erkenningsprogramma's die op grond van Verordening (EG) nr. 2200/96 zijn aanvaard, waarvoor artikel 14, lid 7, van die verordening van toepassing was en die op grond van artikel 55, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1182/2007 aanvaard blijven, worden gefinancierd met de in artikel 7, lid 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 1182/2007 vastgestelde percentages.

  7.

  Betalingen van de communautaire ophoudvergoeding en de daarmee samenhangende controles, die betrekking hebben op 2007 uit de markt genomen goederen maar die op 31 december 2007 nog niet waren verricht, mogen niettemin na die datum worden verricht overeenkomstig het bepaalde in titel IV van Verordening (EG) nr. 2200/96, in de op die datum geldende versie.

  8.

  Wanneer, voor steunaanvragen in het kader van in 2007 of daarvóór ten uitvoer gelegde operationele programma's en in verband met handelingen of nalatigheden in die periode, op grond van titel III, hoofdstuk V, afdeling 3, een sanctie moet worden toegepast, maar op grond van de destijds geldende wetgeving een minder strenge of helemaal geen sanctie van toepassing zou zijn geweest, dan is de minst strenge sanctie, of eventueel zelfs geen sanctie, van toepassing.”.

„Artikel 94 bis Wijziging van het operationele programma

Een producentenorganisatie die nationale financiële steun wil aanvragen moet zo nodig zijn operationele programma wijzigen overeenkomstig artikel 67.”.

Artikel 2

In afwijking van artikel 94 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 vragen de lidstaten voor de in 2007 en 2008 uitgevoerde operationele programma's vóór 1 juli 2008 toestemming aan de Commissie om nationale financiële steun te verlenen op grond van artikel 11, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1182/2007.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.