Home

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten

Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening)(1), en met name op artikel 161, lid 3, artikel 164, lid 2, onder b), en artikel 170, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op grond van artikel 162, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kan, om de uitvoer van een aantal zuivelproducten mogelijk te maken, het verschil tussen de prijzen op de wereldmarkt en de prijzen in de Gemeenschap door een uitvoerrestitutie worden overbrugd binnen de grenzen die voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

 2. Bij Verordening (EG) nr. 580/2004 van de Commissie(2) zijn regels vastgesteld voor de inschrijvingsprocedure tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder van productcode ex 0402 10 19 9000, natuurlijke boter in blokken van productcode ex 0405 10 19 9700 en van butteroil in recipiënten van productcode ex 0405 90 10 9000. Bij Verordening (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van 10 december 2007 houdende gemeenschappelijke bepalingen betreffende inschrijvingen voor de vaststelling van uitvoerrestituties voor bepaalde landbouwproducten(3) is Verordening (EG) nr. 580/2004 met ingang van 1 juli 2008 ingetrokken.

 3. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1454/2007 moet een permanente inschrijving worden geopend voor de in artikel 1, lid 1, van die verordening bedoelde producten. Aangezien in Verordening (EG) nr. 1454/2007 niet alle specifieke regels voor de zuivelsector zijn opgenomen die tot dusverre in Verordening (EG) nr. 580/2004 waren vervat, moeten die regels met ingang van de datum van intrekking van die verordening opnieuw worden vastgesteld. Om praktische redenen en om redenen van duidelijkheid en vereenvoudiging moet één enkele verordening worden vastgesteld waarin ook de specifieke bepalingen van Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter(4), en van Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder(5) worden opgenomen.

 4. Verordening (EG) nr. 1282/2006 van de Commissie van 17 augustus 2006 tot vaststelling van specifieke bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten(6) is van toepassing op alle uitvoercertificaten en uitvoerrestituties in de zuivelsector. Certificaten die zijn afgegeven in het kader van de bij de onderhavige verordening geopende inschrijving hebben betrekking op specifieke producten, en om die reden is het passend specifieke regels vast te stellen waarbij wordt afgeweken van de bij Verordening (EG) nr. 1282/2006 vastgestelde algemene regels inzake uitvoercertificaten. In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1454/2007 is bepaald dat de certificaten door de bevoegde autoriteit van de lidstaat worden afgegeven, uiterlijk op de vijfde werkdag volgende op de inwerkingtreding van het besluit van de Commissie tot vaststelling van een maximumrestitutie, alsmede dat het certificaat geldig is met ingang van de dag van de feitelijke afgifte. Het is derhalve aangewezen om een geldigheidsperiode vast te stellen die afwijkt van die welke is vastgesteld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1282/2006, om ervoor te zorgen dat alle afgegeven certificaten een gelijke geldigheidsperiode hebben.

 5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Toepassingsgebied

Voor de bepaling van de uitvoerrestitutie voor de volgende in sector 9 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie(7) genoemde zuivelproducten wordt een permanente inschrijving geopend, waarbij aan alle in de Gemeenschap gevestigde personen gelijke toegang wordt gegarandeerd:

 1. natuurlijke boter in blokken met een nettogewicht van ten minste 20 kg, van productcode ex 0405 10 19 9700;

 2. butteroil in recipiënten met een netto-inhoud van ten minste 20 kg, van productcode ex 0405 90 10 9000;

 3. mageremelkpoeder in zakken met een netto-inhoud van ten minste 25 kg en met niet meer dan 0,5 gewichtspercenten toegevoegde melkvreemde bestanddelen, van productcode ex 0402 10 19 9000.

Artikel 2 Bestemming

De in artikel 1 genoemde producten zijn bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van:

 1. derde landen: Andorra, Liechtenstein, de Verenigde Staten van Amerika en de Heilige Stoel (Vaticaanstad);

 2. tot de lidstaten behorend grondgebied dat geen deel uitmaakt van het douanegebied van de Gemeenschap: de Faeröer, Groenland, Helgoland, Ceuta, Melilla, de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de Regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent;

 3. Europese grondgebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd en die geen deel uitmaken van het douanegebied van de Gemeenschap: Gibraltar.

Artikel 3 Geldende voorschriften

Behoudens andersluidende bepalingen in de onderhavige verordening zijn de Verordeningen (EG) nr. 1291/2000(8), (EG) nr. 1282/2006 en (EG) nr. 1454/2007 van de Commissie van toepassing.

Artikel 4 Indiening van de offertes

1.

De offertes mogen alleen gedurende de inschrijvingsperiode worden ingediend en zijn alleen geldig voor de inschrijvingsperiode waarin zij zijn ingediend.

2.

Elke inschrijvingsperiode begint om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede dinsdag van de maand, met de volgende uitzonderingen:

 1. in augustus begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de derde dinsdag van de maand;

 2. in december begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de eerste dinsdag van de maand.

Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de volgende werkdag.

Elke inschrijvingsperiode eindigt om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de derde dinsdag van de maand, met de volgende uitzonderingen:

 1. in augustus eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de vierde dinsdag van de maand;

 2. in december eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede dinsdag van de maand.

Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de voorgaande werkdag.

3.

Elke inschrijvingsperiode wordt genummerd in een reeks die begint met de eerste periode waarin wordt voorzien.

4.

De offertes worden ingediend bij de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

5.

De offertes worden per bestemming afzonderlijk ingediend voor één van de productcodes als bedoeld in artikel 1.

6.

Behalve de in artikel 3, lid 5, onder c), van Verordening (EG) nr. 1454/2007 bedoelde vermelding moet de inschrijver in vak 16 van de certificaataanvraag de in artikel 1 van de onderhavige verordening bedoelde, door „ex” voorafgegane productcode voor de uitvoerrestitutie vermelden.

Artikel 5 Minimumhoeveelheden

Artikel 6 Zekerheid

Artikel 7 Kennisgeving van de offertes aan de Commissie

Artikel 8 Uitvoercertificaten

Artikel 9 Intrekking

Artikel 10 Inwerkingtreding en toepassing

BIJLAGE I

BIJLAGE II