Home

Verordening (EG) nr. 849/2008 van de Commissie van 28 augustus 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns

Verordening (EG) nr. 849/2008 van de Commissie van 28 augustus 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken(1), en met name op artikel 27, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Volgens Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie(2) dienen de denatureringsmiddelen die in iedere lidstaat worden gebruikt om alcohol volledig te denatureren overeenkomstig artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG, in de bijlage bij die verordening te worden beschreven.

 2. Op grond van artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG dienen de lidstaten vrijstelling van accijns te verlenen voor alcohol die volledig gedenatureerd is overeenkomstig de voorschriften van een lidstaat, mits deze voorschriften naar behoren zijn aangemeld en aanvaard overeenkomstig de leden 3 en 4 van dat artikel.

 3. Griekenland heeft op 11 september 2007 mededeling gedaan van enkele wijzigingen in de denatureringsprocédés waarvoor het bij Verordening (EG) nr. 3199/93 machtiging heeft gekregen.

 4. De Commissie heeft die mededeling op 27 september 2007 aan de andere lidstaten bekend gemaakt.

 5. Aangezien de Commissie noch een lidstaat binnen de voorgeschreven termijn om behandeling van de aangelegenheid in de Raad heeft verzocht, wordt de Raad overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Richtlijn 92/83/EEG geacht de wijzigingen in de door Griekenland aangemelde denatureringsprocédés met ingang van 27 november 2007 te hebben toegestaan.

 6. Verordening (EG) nr. 3199/93 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De alinea betreffende Griekenland in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 wordt vervangen door:

Ethylalcohol van lage kwaliteit (residuen verkregen in de begin- en eindfase van de distillatie) met een alcoholgehalte van niet minder dan 93 % vol en niet meer dan 96 % vol, waaraan de volgende stoffen zijn toegevoegd per hectoliter gehydrateerde alcohol van 93 % vol:

 • methanol: 2 l,

 • terpentijnolie: 1 l,

 • lampolie: 0,50 l,

 • methyleenblauw: 0,40 g.

Bij een temperatuur van 20 °C moet het eindproduct in ongewijzigde toestand 93 % vol. bereiken.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 augustus 2008.

Voor de Commissie

László Kovács

Lid van de Commissie