Home

Beschikking van de Commissie van 18 december 2008 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2008 in de uitgaven van Griekenland, Spanje en Italië voor de aanschaf en modernisering van vaartuigen en luchtvaartuigen die worden ingezet voor inspectie en bewaking van visserijactiviteiten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8431) (Slechts de teksten in de Spaanse, de Griekse en de Italiaanse taal zijn authentiek) (2009/7/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 december 2008 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2008 in de uitgaven van Griekenland, Spanje en Italië voor de aanschaf en modernisering van vaartuigen en luchtvaartuigen die worden ingezet voor inspectie en bewaking van visserijactiviteiten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8431) (Slechts de teksten in de Spaanse, de Griekse en de Italiaanse taal zijn authentiek) (2009/7/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad van 22 mei 2006 houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht(1), en met name op artikel 21,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De lidstaten hebben hun jaarlijkse visserijcontroleprogramma’s voor 2008 bij de Commissie aangemeld, samen met de aanvragen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven voor de uitvoering van de in die programma’s opgenomen projecten.

  2. Maatregelen op het gebied van controle en handhaving die zijn opgenomen in artikel 8, onder a), van Verordening (EG) nr. 861/2006, kunnen in aanmerking komen voor financiering door de Gemeenschap.

  3. Aanvragen voor communautaire financiering moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van Verordening (EG) nr. 391/2007 van de Commissie van 11 april 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad, wat betreft de uitgaven die de lidstaten doen bij de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen(2).

  4. Voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap moeten een maximumbedrag en een steunpercentage worden bepaald binnen de in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 861/2006 aangegeven grenzen, en moeten de voorwaarden voor toekenning van die bijdrage worden vastgesteld.

  5. Teneinde de afsluiting van nog betaalbaar te stellen verplichtingen te vergemakkelijken, dient een uiterste datum te worden vastgesteld voor de door de lidstaten bij de Commissie ingediende vergoedingsaanvragen.

  6. Bij de vaststelling van de uiterste datum voor de betalingen waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd, dient rekening te worden gehouden met de voorschriften van Verordening (EG) nr. 391/2007 en met de gemiddelde looptijd van de gefinancierde projecten.

  7. Beschikking 2008/860/EG van de Commissie(3) inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de programma’s van de lidstaten voor 2008 met betrekking tot de controle, inspectie en bewaking van visserijactiviteiten is aangenomen op 29 oktober 2008. Deze beschikking omvatte echter geen projecten van meer dan één miljoen euro met betrekking tot uitgaven van Griekenland, Spanje en Italië voor de aanschaf en modernisering van patrouillevaartuigen en luchtvaartuigen die worden ingezet voor inspectie en bewaking van visserijactiviteiten. Derhalve moeten voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap een maximumbedrag, een steunpercentage en voorwaarden voor toekenning van de bijdrage voor deze projecten worden vastgesteld.

  8. Van de door Spanje ingediende aanvragen zijn twee projecten uiteindelijk uitgesteld door deze lidstaat.

  9. Twee aanvragen van Italië dienen volgens de voorschriften inzake overheidsopdrachten als onontvankelijk te worden beschouwd.

  10. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1 Onderwerp

Deze beschikking voorziet in het maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2008, het percentage van de financiële bijdrage van de Gemeenschap en de voorwaarden voor toekenning van de bijdrage in de uitgaven van Griekenland, Spanje en Italië in het kader van projecten van meer dan één miljoen EUR voor de aanschaf en modernisering van patrouillevaartuigen en luchtvaartuigen die worden ingezet voor inspectie en bewaking van visserijactiviteiten.

Artikel 2 Percentage van de bijdrage

1.

Met inachtneming van de in de bijlage vastgestelde grenzen mag voor de aanschaf en modernisering van vaartuigen en luchtvaartuigen die worden ingezet voor inspectie en bewaking van visserijactiviteiten, een financiële bijdrage worden toegekend van 50 % van de subsidiabele uitgaven die door de lidstaten worden gedaan.

2.

De in de bijlage voor elke lidstaat vermelde financiële bijdrage wordt berekend op basis van het door de lidstaten aangegeven gebruik dat van de betrokken vaartuigen en luchtvaartuigen wordt gemaakt voor inspectie- en bewakingsdoeleinden, uitgedrukt als percentage van hun totale jaarlijkse activiteit.

Artikel 3 Afsluiting van nog betaalbaar te stellen verplichtingen

1.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle betalingen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, vóór 30 juni 2016 door de betrokken lidstaat worden voldaan. Betalingen die na deze datum door een lidstaat worden gedaan, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

2.

De begrotingskredieten die betrekking hebben op de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor deze projecten, worden uiterlijk op 31 december 2017 geannuleerd.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Italiaanse Republiek.

BIJLAGE