Home

Beschikking van de Commissie van 18 februari 2009 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in het Verenigd Koninkrijk in 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 977) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (2009/142/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 februari 2009 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in het Verenigd Koninkrijk in 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 977) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (2009/142/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), en met name op artikel 3, lid 3, en artikel 3 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Aviaire influenza is een besmettelijke virale ziekte bij pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels die ernstige gevolgen heeft voor de rentabiliteit van de pluimveehouderij en aanleiding geeft tot een verstoring van de intracommunautaire handel en de uitvoer naar derde landen.

  2. Bij een uitbraak van aviaire influenza bestaat het risico dat de ziekteverwekker naar andere pluimveebedrijven in de betrokken lidstaat of via de handel in levend pluimvee of pluimveeproducten naar andere lidstaten en naar derde landen wordt verspreid.

  3. Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG(2) voorziet in maatregelen die bij een uitbraak van de ziekte onmiddellijk door de lidstaten moeten worden toegepast om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

  4. Beschikking 90/424/EEG stelt de procedures vast voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van specifieke veterinaire maatregelen, waaronder urgente maatregelen. Ingevolge artikel 3 bis van die beschikking kunnen de lidstaten een financiële bijdrage krijgen in de kosten van bepaalde maatregelen voor de uitroeiing van aviaire influenza.

  5. Artikel 3 bis, lid 3, eerste en tweede streepje, van Beschikking 90/424/EEG behelst voorschriften inzake het percentage van de door de lidstaten gemaakte kosten dat door de financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden gedekt.

  6. Voor de betaling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van urgente maatregelen voor de uitroeiing van aviaire influenza gelden de voorschriften van Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten(3).

  7. In het Verenigd Koninkrijk hebben zich in 2008 uitbraken van aviaire influenza voorgedaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG maatregelen ter bestrijding van die uitbraken genomen.

  8. Het Verenigd Koninkrijk heeft volledig voldaan aan zijn technische en administratieve verplichtingen, als vastgesteld in artikel 3, lid 3, van Beschikking 90/424/EEG en artikel 6 van Verordening (EG) nr. 349/2005.

  9. Op 1 augustus 2008 en 3 september 2008 heeft het Verenigd Koninkrijk een raming ingediend van de door het land gemaakte kosten voor maatregelen ter uitroeiing van aviaire influenza.

  10. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1 Financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het Verenigd Koninkrijk

Aan het Verenigd Koninkrijk mag een financiële bijdrage van de Gemeenschap worden toegekend in de kosten van maatregelen die dat land ingevolge artikel 3 bis, leden 2 en 3, van Beschikking 90/424/EEG heeft genomen om in 2008 aviaire influenza te bestrijden.

Artikel 2 Adressaat

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2009.

Voor de Commissie

Androulla Vassiliou

Lid van de Commissie