Home

Beschikking van de Commissie van 25 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 in Kroatië en Zwitserland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4977) (Voor de EER relevante tekst) (2009/494/EG)

Beschikking van de Commissie van 25 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 in Kroatië en Zwitserland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4977) (Voor de EER relevante tekst) (2009/494/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(1), en met name op artikel 18, leden 1 en 7,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(2), en met name op artikel 22, leden 1 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering(3) bevat de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer in en de doorvoer door de Gemeenschap van pluimvee en bepaalde producten daarvan. Met het oog op de duidelijkheid en samenhang van de communautaire regelgeving moet voor de toepassing van deze beschikking rekening worden gehouden met de definities van pluimvee en broedeieren in die verordening.

 2. Verordening (EG) nr. 318/2007 van de Commissie van 23 maart 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften(4) bevat de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde vogels uit derde landen en delen van derde landen. Met het oog op de duidelijkheid en samenhang van de communautaire regelgeving moet voor de toepassing van deze beschikking rekening worden gehouden met de definities van vogels in die verordening.

 3. Beschikking 2006/265/EG van de Commissie van 31 maart 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met een vermoeden van hoogpathogene aviaire influenza in Zwitserland(5) en Beschikking 2006/533/EG van de Commissie van 28 juli 2006 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza in Kroatië(6) zijn vastgesteld naar aanleiding van positieve gevallen van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels in deze beide derde landen. Deze beschikkingen bepalen dat de lidstaten de invoer in de Gemeenschap van levend(e) pluimvee, loopvogels, gekweekt en vrij vederwild en bepaalde andere levende vogels, met inbegrip van gezelschapsvogels, alsmede van broedeieren van die soorten en bepaalde andere producten van vogels, uit bepaalde delen van Kroatië en Zwitserland moeten opschorten. De Beschikkingen 2006/265/EG en 2006/533/EG zijn tot één besluit samengevoegd en de duur van de maatregelen werd bij Beschikking 2008/555/EG van de Commissie van 26 juni 2008 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 in Kroatië en Zwitserland(7) tot en met 30 juni 2009 verlengd.

 4. Beschikking 2006/415/EG van de Commissie van 14 juni 2006 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in de Gemeenschap(8) bevat bepaalde bioveiligheids- en beperkende maatregelen om de verspreiding van die ziekte te voorkomen, onder meer door het instellen van gebieden A en B na een vermoedelijke of bevestigde uitbraak van de ziekte bij pluimvee.

 5. Beschikking 2006/563/EG van de Commissie van 11 augustus 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels in de Gemeenschap(9) bevat bepaalde beschermende maatregelen om de verspreiding van die ziekte van wilde vogels naar pluimvee te voorkomen, onder meer door het instellen van controle- en monitoringgebieden na een vermoedelijke of bevestigde uitbraak van de ziekte bij wilde vogels, op grond van een risicobeoordeling en rekening houdend met epidemiologische, geografische en ecologische factoren.

 6. Kroatië heeft de Commissie meegedeeld dat wanneer hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 onder wilde vogels vermoed wordt of bevestigd is, de bevoegde Kroatische autoriteiten beschermende maatregelen toepassen die gelijkwaardig zijn aan de door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toegepaste maatregelen overeenkomstig Beschikking 2006/563/EG, en dat het de Commissie onverwijld in kennis zal stellen van toekomstige veranderingen in zijn diergezondheidsstatus en met name van positieve gevallen van die ziekte bij wilde vogels.

 7. Zwitserland heeft de Commissie meegedeeld dat wanneer hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 onder pluimvee of wilde vogels vermoed wordt of bevestigd is, de bevoegde Zwitserse autoriteiten beschermende maatregelen toepassen die gelijkwaardig zijn aan de door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toegepaste maatregelen overeenkomstig de Beschikkingen 2006/415/EG en 2006/563/EG, en dat het de Commissie onverwijld in kennis zal stellen van toekomstige veranderingen in zijn diergezondheidsstatus en met name van uitbraken of positieve gevallen van die ziekte bij pluimvee of wilde vogels. Er moet ook rekening worden gehouden met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten(10).

 8. De Commissie zal de lidstaten onmiddellijk op de hoogte brengen en de informatie die zij van de bevoegde Kroatische en Zwitserse autoriteiten ontvangt, aan de lidstaten doorgeven.

 9. Gezien de huidige epidemiologische situatie ten aanzien van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 in de Gemeenschap en in derde landen, en gezien de garanties die Kroatië heeft geboden, dienen de communautaire beschermingsmaatregelen ten aanzien van Kroatië bij een positief geval van die ziekte bij een wilde vogel op het grondgebied van Kroatië alleen te gelden voor de delen van Kroatië waarin de bevoegde Kroatische autoriteit beschermende maatregelen toepast die gelijkwaardig zijn aan die van Beschikking 2006/563/EG.

 10. Gezien de garanties die Zwitserland heeft geboden, dienen de communautaire beschermingsmaatregelen ten aanzien van Zwitserland bij een positief geval van aviaire influenza van het subtype H5N1 bij een wilde vogel of een uitbraak van die ziekte bij pluimvee op het grondgebied van Zwitserland alleen te gelden voor de delen van Zwitserland waarin de bevoegde Zwitserse autoriteit beschermende maatregelen toepast die gelijkwaardig zijn aan die van de Beschikkingen 2006/415/EG en 2006/563/EG.

 11. Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie(11) bevat de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie toestaan en legt vast welke behandelingen voor het inactiveren van de verschillende ziekteverwekkers doeltreffend geacht worden. Om de overdracht van ziekten via deze producten te voorkomen is een adequate behandeling nodig, die verschilt naargelang van de gezondheidsstatus van het land van oorsprong en de diersoort waarvan de producten zijn verkregen. Daarom moet in een afwijking van de schorsing van de invoer van vleesproducten van vrij vederwild van oorsprong uit Kroatië en Zwitserland worden voorzien, op voorwaarde dat de producten zijn behandeld bij een temperatuur van ten minste 70 °C in het gehele product.

 12. Beschikking 2008/555/EG is van toepassing tot en met 30 juni 2009. Gezien de huidige epidemiologische situatie, is het raadzaam om de maatregelen van die beschikking tot en met 31 december 2010 te verlengen.

 13. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.

De lidstaten schorten de invoer of het binnenbrengen in de Gemeenschap van de volgende producten uit het in lid 2, onder a), bedoelde deel van Kroatië en het in lid 2, onder b), bedoelde deel van het grondgebied van Zwitserland op:

 1. pluimvee als omschreven in artikel 2, punt 1, van Verordening (EG) nr. 798/2008;

 2. broedeieren als omschreven in artikel 2, punt 2, van Verordening (EG) nr. 798/2008;

 3. vogels als omschreven in artikel 3, tweede alinea, onder a), van Verordening (EG) nr. 318/2007 en broedeieren daarvan;

 4. vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees van vrij vederwild;

 5. vleesproducten van of met vlees van vrij vederwild;

 6. rauw voeder voor gezelschapsdieren en niet-verwerkte voedermiddelen met delen van vrij vederwild;

 7. niet-behandelde jachttrofeeën van vogels.

2.

De opschorting overeenkomstig lid 1 is van toepassing op de invoer of het binnenbrengen in de Gemeenschap uit:

 1. wat Kroatië betreft, alle delen van het grondgebied van Kroatië waarvoor de bevoegde Kroatische autoriteiten officieel beschermende maatregelen hebben ingesteld die gelijkwaardig zijn aan de maatregelen van Beschikking 2006/563/EG;

 2. wat Zwitserland betreft, alle delen van het grondgebied van Zwitserland waarvoor de bevoegde Zwitserse autoriteiten officieel beschermende maatregelen hebben ingesteld die gelijkwaardig zijn aan de maatregelen van de Beschikkingen 2006/415/EG en 2006/563/EG.

3.

In afwijking van lid 1, onder e), staan de lidstaten de invoer en het binnenbrengen in de Gemeenschap toe van vleesproducten van of met vlees van vrij vederwild, op voorwaarde dat het vlees van deze soorten ten minste een van de specifieke behandelingen heeft ondergaan als bedoeld onder B, C of D in deel 4 van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG.

Artikel 2

De lidstaten nemen onmiddellijk de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en zij maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2010.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.