Home

2009/502/EG: Besluit van de Raad van 19 januari 2009 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Nieuw-Zeeland

2009/502/EG: Besluit van de Raad van 19 januari 2009 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Nieuw-Zeeland

Besluit van de Raad

van 19 januari 2009

betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Nieuw-Zeeland

(2009/502/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 170 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement [1],

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

(1) De Commissie heeft namens de Gemeenschap met de regering van Nieuw-Zeeland onderhandeld over een Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking.

(2) Deze overeenkomst is, behoudens sluiting ervan op een latere datum, op 16 juli 2008 in Brussel ondertekend.

(3) De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Nieuw-Zeeland (hierna de "overeenkomst" genoemd) wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

Artikel 2

De Commissie vertegenwoordigt de Gemeenschap en neemt het standpunt van de Gemeenschap aan dat in het bij artikel 6, lid 1, van de overeenkomst opgerichte Gemengd Comité inzake wetenschappelijke en technische samenwerking ten aanzien van technische wijzigingen van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 3, onder c, van de overeenkomst moet worden ingenomen.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Europese Gemeenschap de in artikel 13, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Gandalovic

[1] Advies uitgebracht op 21 oktober 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

--------------------------------------------------