Home

Besluit van de Raad van 27 juli 2009 tot benoeming van een Roemeens lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2009/575/EG, Euratom)

Besluit van de Raad van 27 juli 2009 tot benoeming van een Roemeens lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2009/575/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 259,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 167,

Gelet op Besluit 2007/3/EG, Euratom(1),

Gezien de voordracht van de Roemeense regering,

Gezien het advies van de Commissie,

  1. Overwegende dat een zetel is vrijgekomen van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité door het ontslag van de heer Marius PETCU,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Sorin Cristian STAN, werknemersgroep (Groep II), wordt benoemd tot lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de resterende duur van het mandaat, te weten tot en met 20 september 2010.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 27 juli 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

C. Bildt