Home

Beschikking van de Raad van 13 juli 2009 houdende wijziging van Beschikking 2009/290/EG tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Letland (2009/592/EG)

Beschikking van de Raad van 13 juli 2009 houdende wijziging van Beschikking 2009/290/EG tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Letland (2009/592/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten(1), en met name op artikel 5, tweede alinea, juncto artikel 8,

Gezien het voorstel van de Commissie, na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité (EFC),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Beschikking 2009/289/EG(2) heeft de Raad besloten tot toekenning van wederzijdse bijstand aan Letland. Bij Beschikking 2009/290/EG(3) heeft de Raad besloten tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand aan Letland.

  2. In het licht van de omvang en intensiteit van de financiële crisis waardoor Letland is getroffen, dienen de aan de uitkering van de tranches van de financiële bijstand van de Gemeenschap verbonden economischebeleidsvoorwaarden te worden herzien om rekening te houden met de budgettaire gevolgen van de aanzienlijke krimp van het bbp.

  3. Beschikking 2009/290/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2009/290/EG wordt als volgt gewijzigd:

  1. Artikel 3, lid 5, onder a), wordt vervangen door:

    1. de tenuitvoerlegging van een duidelijk budgettair middellangetermijnprogramma om het overheidstekort terug te brengen tot onder de in het Verdrag vastgelegde referentiewaarde van 3 % van het bbp binnen een tijdsbestek en via een consolidatietraject die stroken met de in het kader van de buitensporigtekortprocedure door de Raad aan Letland gerichte aanbevelingen;”.

  2. Artikel 3, lid 5, onder b), wordt vervangen door:

    1. de uitvoering van de begroting voor 2009 en de goedkeuring van een begroting voor 2010 met duurzame maatregelen die sporen met het consolidatietraject;”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Letland.

Artikel 3

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

C. Bildt