Home

Besluit van de Raad van 4 juni 2009 houdende benoeming van een Nederlands lid van het Comité van de Regio's

Besluit van de Raad van 4 juni 2009 houdende benoeming van een Nederlands lid van het Comité van de Regio's

11.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 132/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 4 juni 2009

houdende benoeming van een Nederlands lid van het Comité van de Regio's

2009/C 132/02

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Nederlandse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 24 januari 2006 heeft de Raad Besluit 2006/116/EG aangenomen houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2006 tot en met 25 januari 2010(1).

(2)

Door het aftreden van de heer Ivo OPSTELTEN is in het Comité van de Regio's een zetel van lid vrijgekomen.

BESLUIT:

Artikel 1

Wordt benoemd in het Comité van de Regio's voor de resterende duur van het mandaat, te weten tot en met 25 januari 2010:

de heer Ahmed ABOUTALEB, Burgemeester van Rotterdam.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Luxemburg, 4 juni 2009.

Voor de Raad

De Voorzitter

Martin PECINA