Home

Besluit van de Commissie van 26 oktober 2009 tot wijziging van Besluit 2008/359/EG tot oprichting van de Groep op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie, om de geldigheidsduur ervan te verlengen (2009/785/EG)

Besluit van de Commissie van 26 oktober 2009 tot wijziging van Besluit 2008/359/EG tot oprichting van de Groep op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie, om de geldigheidsduur ervan te verlengen (2009/785/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Besluit 2008/359/EG van de Commissie van 28 april 2008 tot oprichting van de Groep op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie(1) heeft een beperkte geldigheidsduur.

  2. De Groep op hoog niveau heeft bijgedragen tot het vergroten van het concurrentievermogen van de communautaire voedingsmiddelenindustrie door het opstellen van het verslag „Report on the Competitiveness of the European Agro-Food Industry”(2), dertig aanbevelingen en een stappenplan van essentiële initiatieven waarin uitvoeringsmaatregelen zijn opgenomen. Aan deze initiatieven moet een vervolg worden gegeven.

  3. De werkzaamheden van de Groep op hoog niveau inzake het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie moeten volgens de in dat besluit vastgestelde regels worden voortgezet.

  4. Besluit 2008/359/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

BESLUIT:

Enig artikel

Artikel 6 van Besluit 2008/359/EG wordt vervangen door:

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 december 2010.”.

„Artikel 6 Geldigheidsduur

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 december 2010.”.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2009.

Voor de Commissie

Günter Verheugen

Vicevoorzitter